Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Ҳайыз болған ҳаял-қызлар Қураны кәриймди оқыўы мүмкин емес, оннан басқа зикир, дуўа, салаўатлар ҳтб лар мүмкин.

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқыў Аллаҳ тааланың мөмин-мусылман бенделери ушын парыз еткен әмели. Намаз оқыў ҳәммеге де несип ете бермейди, айырым адамлар өмиринде бир мәрте де басы сәждеге тиймей өтип кетеди. Намаз оқыў Аллаҳ сүйген бенделерге ғана несип етеди, егер Аллаҳ сүйген бенделер қатарында болыўды қәлесеңиз, намаз оқың. Егер қәлемесеңиз, сондай бахыттан айырылып қаласыз. Негизинде бизлердиң намаз оқыўымыз, ораза тутыўымыз, ҳаж қылыўымыз, садақа бериўимиз ҳәм тағы басқа әмеллеримизге Аллаҳ мүтәж емес, ал бул әмеллерге биз бенделер мүтәжбиз. Усыларды қылып өзимиздиң бенделик миннетимизди орынлаймыз, усылар арқалы бенде екенимизди есте сақлаймыз.


Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала кәмил шыпа берсин. Қураны кәриймниң қайсы сүреси оқылса да, үйге берекет киреди, себеби ол Аллаҳ тааланың кәламы. Китапларда уламаларымыз Ўақыя сүресин оқыўды усынған екен.

Сондай ақ, ҳәдиси шәрийфте айтылыўынша, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам қыйыншылық ўақытта "Лә' илә'ҳә иллалло'ҳул Ази'мул Ҳали'м. Лә' илә'ҳә иллалло'ҳу Роббул аршил ази'м. Лә' илә'ҳә иллалло'ҳу Роббус сәмә'ўә'ти ўә Роббул арди ўә Роббул аршил кәри'м", дейтуғын болған. Демек, жоқарыдағы дуўаны ықлас пенен айтып, Аллаҳтан мүтәжлигимизди сорасақ, иншааллаҳ дуўамыз қабыл болады. Себеби бул дуўада исми аъзам сөзлери келген.

Ўа алайкум ассалам. Ташкент ислам институтының сыртқы бөлими тек ғана орта мағлыўматқа ийе болған, мешитлерде имам болып ислеп атырғанлар ушын арнаўлы тәризде ашылған. Оған басқа исте ислеп атырғанлар тапсыра алмайды.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала балаңыздың саламатлығын берсин. Оқылмай қалған күнлердиң парыз намазларының ҳәм ўитр намазының қазалары оқылады.

Ўа алайкум ассалам.

Аллаҳ таала бундай нәрсени сатыў мусылман адам ушын үлкен гүна болыўын, буның жазасы дүньяда да, ақыретте де болыўын түсиндириң.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала ҳидаят берсин. Күйеўиңиздиң анасы басқа динде болыўы, сизиң күйеўиңиз бенен некеңизге зыяны жоқ. Намазларыңыздан кейин Аллаҳ тааладан оның ушын ҳидаят сораң.


Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты