Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Шәриятта олар арасында мәҳрам ямаса намәҳрам болады, деген түсиник бар.

Ўа алайкум ассалам. Айтпаған сөзди айтты, деп айтыў, бул - дөҳмет болады.

Ҳәр бир мөмин мусылман адам басқаларды да дуўа етиўи керек. Сиз сол жеңгеңизди қайырлы дуўалар менен еслең. Аллаҳ тааладан оған да, өзиңизге де туўры жол, ҳидаяттан адаспаўды сораң.

Ўа алайкум ассалам. Ташаҳҳудта отырғанда усылай исленеди. Бул ишараи саббаба, делинеди. Устазымыз Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф ҳәзирет бул бойынша былай деген: "Ким намаз оқып үйренген ўақытта, үйреткен адам усы әмелди үйреткен болса, қылсын, үйретпеген болса, қылмасын, арада келиспеўшилик шығармасын".

Ўа алайкум ассалам. Ер адамның руқсаты менен жатыўына болады.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәптеде басқа күнлери ораза тутпастан тек Жума күни ораза тутыў мәкруҳ болады, себеби Жума мусылманлар ушын байрам күни, бирақ даўамлы ораза тутып атырғанда, Жума күни де қосып ораза тутыў мәкруҳ емес.

Ўа алайкум ассалам. Уўыз сүтине қан араласпаған болса, оннан исленген нәрселерди жеўге болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты