Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Қолдан келгенше туўры жолды түсиндире бериў керек. Бәлким мусылманшылықты беккем услаўына сиз себепши боларсыз! Ҳәдис ҳәм турмыс китабының жетинши томында бул ҳаққында кеңнен түсиндирилген. Жақын арада усы томның қарақалпақшасы да шығып қалады.

Аллаҳ таала бәршемизди туўры жолдан адастырмағай!

Ўа алайкум ассалам. Пәтўа арабша сөз болып, сораўға жуўап бериў мәнисин аңлатады. Пәтўалар тийкарынан үшке бөлинеди. Бириншиси шәрият болған пәтўалар, буған саҳабалар қайсы бир мәселени Пайғамбарымыз алайҳиссаламнан сорайды, пайғамбарымыз алайҳиссалам буған жуўап береди, усы мәселе кейиншелик шәрият болып қалады. Екиншиси, аятлардағы, ҳәдислердеги ҳүкимлерди уламалар үйренип шығады ҳәм онда неше парыз бар екениниң ҳүкимин шығарады, мысалы таҳарат аятын үйренип, таҳаратта тийкарынан төрт парыз бар екенин айтқан. Үшинши пәтўа бул ҳәзирги заманға шекем ҳәм буннан кейин де даўам ететуғын пәтўа болып, бул әлемде пайда болатуғын таза жаңалықлар мусылманшылықта қандай қаралыўы ҳәм оның ҳүкими қандай екенлиги үйренилип шығылады ҳәм пәтўа бериледи.

Ўа алайкум. Намаз оқымай жүриў сыйқырға ушыраўдан да жаманырақ. Намазларын ўақтында оқып, зикирлер қылып, аятлар оқып жүрилсе, иншааллаҳ ҳеш нәрсе зыян бермейди.

Шаңарақ қурмақша болғанларға шайх Муҳаммад Садықтың "Бахтыяр оила" китабын оқыўды усынаман.

Ўа алайкум ассалам.

1. Ҳеш бир итияжсыз ийт бағыўға болмайды.

2. Пулын бөлип бериў шәрти менен зат сатып алыўға болады.

Ўа алайкум ассалам. Анық көз бенен көрилмегенше қыянетте айыплап болмайды. Бул бир ўасўаса болыўы мүмкин.

Қыянет қашан болады? Қайсы бир шаңарақта Аллаҳ тааладан қорқыў, қыяметтеги жуўап бериў, ҳадал-ҳарам ислер, ҳарам ислер ушын Аллаҳ тааланың жазасы болыўы ҳәм тағы басқа усы киби сәўбетлер болмаса, қыянет те басқа ислер киби бир ис болып көринеди. Аллаҳ шаңарақларымызды беккем қылсын.

Ассаламу алайкум.

1. 2020-жыл Апрел айының ақырғы он күнлигиниң ишинде басланады. Ораза, парсы тилиниң сөзи болып, мәниси "күн" дегени. Яғный күн даўамында аўыз жаўық жүргенликтен усындай аталып кеткен. Рамазан арабша сөз. Он еки айдың бирин аты.

Ярамазан, бул - ҳәй Рамазан, деген мәнидеги сөз. Бурынлары да, ҳәзирде де жас балалар Рамазан айы кирип келиўин байрам етип нышанлап шадлы, жақсы тилеклер айтылған қосықларды айтып жүреди.

Ўа алайкум ассалам. Намәҳрамлар еситетуғын жерде ҳаял-қызлар даўысын шығарып Қуръан оқыўы дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Фатиҳа, Ықлас, Фалақ, Нас сүрелерин ҳәм Аятул курсийди оқып дем салыўдың жүдә көп пайдалары ҳәдис китапларда айтылған. Негизинде ҳәр бир мусылман адам таңда ҳәм шамда усыларды оқып өзине дем салып жүрсе, зыянлардан аўлақ болады.

Ўа алайкум ассалам. Қолдан келгенше ҳәрекет етип оқыўдың ҳеш зыяны жоқ. Ҳәдиси шәрийфте, қыйналып оқыйтуғынлар еки есе саўап алыўы жазылған. Ҳаяллар да, ер адамлар да китапты таҳәратлы ҳалда услаўы керек. Ҳаяллардың ҳәр айдағы мәлим күнлеринде Қуран оқыўы мүмкин емес.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты