Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқып атырғанда орамал ашылып кетип, намаз ўақтында жабылыўы шәрт болған жерлери ашылып қалса, үш мәрте тәсбиҳ айтатуғындай ўақыт ашылып қалса намаз фасид болады. Үш тәсбиҳ айтатуғындай ўақыттың ишинде туўрылап жаўып алса, намазын даўам ете береди.

Ўа алайкум ассалам.

1. Өзлериңиздиң мүтәжлигиңизден артқанын садақа етиў жақсы ис.

2. камбағалларға, яғный малы нысапқа жетпегелерге;

- бийшараларға, яғный ҳеш нәрсеси жоқларға;

- қарыздарларға, яғный малынан қарызы көплерге;

- Аллаҳ жолындағыларға, мысалы илим талабында жүргенлерге;

- жолда қалған мүсәпирлерге, үйлерине жетип алатуғындай муғдарда қаржысы жоқларға.Ўа алайкум ассалам.

1. Садақа бериў саўаплы әмел. Бирақ садақа бериўши садақаны кимлерге бериў керек екенин де билиўи лазым. Өйткени, берген садақамыз жаманлық жолына ислетилмеўи керек. "Мөминниң нажаты" китабында садақа алыўшылардың төмендеги сыпатлары саналған: Аллаҳтан қорқатуғын тақўалы мүтәж адамларға, мүтәж алымларға, итиқады дүзиў мүтәжлерге, биреўден нәрсе сораўға уялатуғын мүтәжлерге, бағыўшысы жоқ, қарыздар, аўыр кесел болған мүтәжлерге, ағайин-туўысқанлары ишиндеги мүтәжлерге.

2. Яқ.

Ўа алайкум ассалам.

Қуран аятларынан оқып, Аллаҳ тааладан жақсылық, ден-саўлық, аманлық тилеў дурыс ис. Сондай-ақ, азанда ҳәм кеште, жатар алдында Фатиҳа, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерин оқып ҳәр ким өзине дем салып жүриў пайдалы. Қуран аятларын дурыс оқыўды билмеген адамлар, Қуран оқыўды билетуғын, тақўалы, ийман-инсаплы, Аллаҳтан қорқатуғын адамларға дем салдырса да болады.

Ўа алайкум ассалам.

Узын шашлы ҳаяллар шашлары өрилген болса, ғусыл қылғанда шашларын толық жуўмастан, шашларының түбине суў жеткериўиниң өзи жетерли.

Ўа алайкум ассалам.

1. Ҳижама бул - қан алдырыў.

2. Мусылманшылықта ҳаяллар еркеклерге уқсап жүриўден қайтарылған. Ҳаяллар күйеўиниң руқсаты менен еркеклерге уқсатпай кесиўи жайыз.

3. Мәҳрди кейиншелик берсе де болады.

Ўа алайкум. Балағат жасына жеткен ўақыттан баслап өмирде бир мәрте барыў парыз әмел.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты