Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Төрт рәкатлы намазларды тек мүсәпирликте жүргенлер ғана еки рәкат етип оқыйды. Ҳәзирде мәмлекетимиз тәрепинен ҳәмме үйинде отырсын деген буйрық бар. Енди үйиңизде ҳәмме намазыңызды өз ўақтында оқыў имканиятыңыз бар.

Ўа алайкум ассалам.

1. Басқа уйқылап жатқан жерде намаз оқыўдың ҳеш зыяны жоқ. Пайғамбар алайҳиссалам Аиша анамыз уйқылап жатқанда, түнде нәпил намаз оқыйтуғын болған. Биақ қайырлы исти тек өзиңизге рәўа көрипсиз, бул дурыс емес.

2. Султан Уўайс Қараний деген уллы тәбеийн адам болған, Пайғамбар алайҳиссаламның дәўиринде жасаған. Саҳабалар дәўиринда қайтыс болған ҳәм сол тәрепке жерленген. Ол киси пайғамбар емес, әўлия кисилерден

Беруний районындағы Султан баба қәбирстаны сол Уўайс Қаранийдиң рәмзий қәбири, ҳақыйқыйы емес. Хийўа ханларынан бири усы рәмзий қәбирди салдырған.

Ўа алайкум ассалам. Уйқылаў таҳаратты сындырады. Соның ушын азанда уйқыдан турғаныңызда тазадан таҳарат алың кейин таң намазыңызды оқып алың.

Қуяш бир найза бойы көтерилгеннен кейин нәпил намаз оқыўға болады. Қуяш шықпастан алдын ямаса шығып атырғанда нәпил намаз оқылмайды.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаял-қызлар менен ер адамлар қол берип сәлемлесиўи дурыс емес. Намәҳрамның қолын услаў гүна ислерден.

Ҳәзирги карантин жағдайында ҳеш ким менен де қол берип сәлемлесиў дурыс емес. Даўыс арқалы ассаламу алайкум, делинсе жетерли.

Ўа алайкум ассалам. Бул тек ғана илимсизлик. Мусылманшылықта теректи айланыў, оны зыяратлаў айтылмаған. Айырым адамлар саўап аламан, дуўа қыламан, деп сол жерге барады ҳәм динге кери ислерди қылып мойнына гүна арттырып қайтады. Бул теректи айланыўды шәрият та, сап ақыл да қайтарады. Ол терек ҳеш кимге ҳеш нәрсе бере алмайды, ҳеш кимге жәрдем бере алмайды, егер ол терек биреўге жәрдем бериў қүдиретине ийе болғанда, өзин кесилиўден сақлап қалған болар еди. 7-8-жыллар алдын ол терек кесип алып тасланды. ССср дың дәўиринде ҳеш ким кесе алмады, деген гәплерге исенбең, бул бир тоқыма, ойлап табылған гәплер. Сол терек арқалы мәп көрип отыратуғынлар тәрепинен ойлап табылған.

Ўа алайкум ассалам. Қайсы бири болса да, шын кеўил менен сезинип айтылған истиғфар ең жақсысы болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты