Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Жаназа шығарып атырып мәйиттиң сүўретин қыстырып қойыў мусылманшылықта жоқ ис. Бундай қылыў дурыс емес, бидъат болады.

Ўа алайкум ассалам. Қаза оразаға таң атпастан алдын нийет етиў керек. Бирақ әдетте көпшилик уйқыламастан алдын ертең ораза тутыўды кеўлине түйип жатады, оянғанда ўақыт өтип кеткен болса да, кеште қылғаны нийет орнына өтеди. Тек ғана бир күн алдын ертең ораза тутыўды ойламай, режелестирместен ертеңине азанда бүгин қаза ораза тута берейин деп даўам етиўи дурыс емес. Бирақ нәпил оразаны таң атқаннан кейин нийет етсе де болады.

2. Нийет етиў ушын алдын бир нәрсе жеў шәрт емес. Таң атқаннан кейин жеп-ишкен болсаңыз, ол күни улыўма ораза тута алмайсыз.

3. Болады.

Ўа алайкум ассалам. Таң намаздан кейин уйқылаўға болады, уйқыламақшы болған адам қуяш шыққаннан кейин уйқылағаны абзал, оннан да абзалы күнделикли жумысқа ертерек кирисиў.

Ўа алайкум ассалам.

1. Қаза намазлар оқылады.

2. Ҳақыйқатта ақылында кемшилиги бар адамлар намаз оқыўы шәрт емес. Ақылында кемшилиги бар адам бул - аспан менен жерди ажырата алмайтуғын, пайда-зыянды ажырата алмайтуғын адам.

Арақ ишкен адам мәс ҳалында намаз оқымайды, мәслиги тарқағаннан кейин қаза етип оқыўы керек. Ҳарам нәрсени ишкени бир гүна болса, намазды қаза еткени бир гүна болады.

Ўа алайкум ассалам. Ол ҳадал нәрсе, жеўге болады. Бирақ ҳарам нәрселерге араластырып жеў дурыс болмайды. Мысалы шошқаның майына араластырыў ҳәм басқа сондай ҳарам нәрселерге араластырып жеў дурыс болмайды.

Ўа алайкум ассалам. Арақ берместен той беретуғынлар да бар. Сиз көрген тойларда арақ қойылды дегени ҳәмме жерде арақ қойылады, қойылмастан той өтпейди, дегени емес.

Халқымыз әсте-ақырыноық пенен арақсыз тойлар берип атыр, әсиресе ҳәзирги карантин жағдайларында тойларға ҳарам нәрселер жақынластырылып атырған жоқ. Илажы барынша ҳарамнан узақ той өткериўге ҳәрекет етиў керек. Негизиндн тойында спиртли ишимлик қоятуғынлар да, сол ҳарам суўды қойыўды жақтырмаўы бар гәп. Аллаҳ таала ҳарам еткен нәрседе берекет болмайды.

Ўа алайкум ассалам. Ибн Масъуд разыяллаҳу анҳудың қызларына Ўақыя сүресин ядлатып қойғаны ҳаққындағы ҳәдисте, қырық күн делинбеген, ҳәр күни кеште, делинген.

Ҳаял-қызлар жағдайы болған күнлери Қуран оқыўы жайыз емес.

Ҳәдиси шәрийфте: "Ким Ўақыя сүресин ҳәр күни кеште оқыса, жарлылық ҳәм мүтәжлик көрмейди", делинген.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты