Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Ибадатлардың қабыл болыў ҳеш кимге мәлим емес тек Аллаҳға мәлим, себеби ибадатларды Ол қабыл етеди. Намаз бир ибадат, ораза бир ибадат. Намаз оқымаўлық оразаны да тутпаў керек дегени емес. Әлбетте екеўин кәмил етип бирге орынлаған мақул. Бирақ екеўин де орынламағаннан биреўин болса да орынлаған дурыс болады.

Ўа алайкум ассалам. Мусылман болмағаны ушын мусылманларға болған мәмиле етилмейди, бирақ оған егер ағайин болса, ағайинлик, қоңсы болса қоңсылық мәмиле қылына береди. Ол айырып тасланбайды. Үйинде ямаса бирге болғанда шәриятқа терис ислери болса араласылмайды, мысалы, арақ қоятуғын жерлеринде оннан узақ болынады, кесел болғанда ҳалынан хабар алынады.

Ўа алайкум ассалам. Мәккә басқа қала, Мадина басқа қала. Мадинада ҳеш қандай тас жоқ. Мәккәда қаласында Кааба бар. Бул төрт мүйешли бир бинә болып, Аллаҳ таала мөмин мусылманларды намаз оқыған ўақтында усы тәрепке сәжде етиўге буйырған, өмири даўамында бир мәрте усы Каабаны ҳаж етиўди парыз еткен.

Ўа алайкум ассалам

1. Мусылман адам намаз оқыўға зар болғаны ушын усындай айтылған.

2. Роббәнә ямаса Аллоҳуммәғфирлий дуўаларын оқыса болады. Намазлық китап толық келтирилген.

3. Мусылманшылықта мүмкин ҳаял-қызлардың ҳеш бир үзирсиз шашын алдырыўы мүмкин емес.

4. Қәлеген дуўаны оқыў мүмкин. Дуўа китаплардан үйренип алың.

5. Парыз намаз бул Аллаҳ таала тәрепинен парыз етилген намаз. Сүннет намаз Пайғамбарымыз алайҳиссалам тәрепинен жолға қойылған намаз.

6. Илимлиреги имам болыўы керек.

Ўа алайкум ассалам. Пайғамбарымыз алайҳиссалам жасларға үйлениўди усынған, оған қәдир болмағанларға ораза тутыўды усынған. Себеби ораза тутыў ер адамларды зинадан узақластырады. Аллаҳға тәўбе етиң, денеде жан бар екен тәўбе есиги мудамы ашық болады.

Көп адамлар үйленсем бала шағамды баға алмайман, деп қорқып 35-40 қа шекем жүре береди. Ҳәй инсан! Ырысқыны Аллаҳ бериўин умытпа! Қолында миллион-миллион пулы бар адам да, ҳеш нәрсеси жоқ адам да Аллаҳ бергеннен артық ҳеш нәрсени жей алмайды.

Ўа алайкум ассалам. Намәҳрам менен сөйлесиўдиң өзи гүна болады, даўамлы тәризде сөйлесип жүриў гүнада даўамлы болыўға алып келеди. Негизинде Аллаҳ таала қайтарған ҳеш бир исте берекет болмайды. Сиз бундай ҳарам жоллардан қайтың, өмирди кино менен араластырып қоймаң! Егер үйленгиңиз келсе, саўшы қойып, некеленип үйлениң, бундай етип жүриў мусылманға сай ис емес.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты