Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Бир таяммум менен таҳәратты бузатуғын әмел қылмағаныңызша, яки таяммумды бузатуғын ҳалат болмағанша неше намаз болса да оқый бересиз.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәдиси шәрийфлерде Нәбий алайҳиссалам ешек гөшин жеў ҳарам екенин баян еткен.

Ўа алайкум ассалам.

1. Үш талақ болған ҳаялды келисим менен биреўге некелеп, кейин талақ қойдырыў дурыс емес. Бундай қылынса да өз орнына өтпейди. Екинши некелеп алған адам оның менен жасап, кейин ол өз ықтыяры менен талақ қылса, соннан кейин биринши адам қайтадан некелеп алыўы мүмкин.

2. Мүлик сүреси қәбир азабын жеңиллетиўи ҳаққында ҳәдиси шәрийфлер бар. Имканиятыңыз дәрежесинде оқың.

Ўа алайкум ассалам.

1. Мусылман адам мудамы таҳәратлы жүриўи керек. Таҳәратлы ҳалда Қуран оқыў абзал, ҳүким тәрептен таҳәратсыз Қуран оқыў мүмкин. Бирақ телефонлардың экранына Қуран аятларын шығарғаныңызда таҳәратлы болыўыңыз лазым, таҳәратсыз ҳалда Қуран аятлары көринген экранға қол тийгизбең.

Таҳәратсыз ҳалда иштен ямаса даўысты шығарып дтан Қуран оқып жүриў мүмкин.

2. Қуранды тик ҳалда оқығанның ҳеш бир зыяны жоқ. Қәбирстанлардың қасынан өтип баратырғаныңызда дуўа қылып қойсаңыз да болады.

Ўа алайкум ассалам.

1. Марҳумларды түсте көриў ямаса көрмеў ҳеш нәрсени аңлатпайды.

2. Марҳумның үстине тирилер пайдаланатуғын нәрселерди салыў дурыс емес. Ҳайўанлар ямаса адамлар түсип кетпеўи ушын ағаштан қоршап қойыўға болады.

Ўа алайкум ассалам. Түсиндириў жолынан барың, ағайин-туўысқанлар ишиндеги ийманлы-инсаплы жасы үлкенлер арқалы нәсият айттырың. Ҳаял адамның маҳрамсыз шетке шығыўы мүмкин емес екенин түсиндириң.

Ассаламу алайкум. Аллаҳ таала шаңарағыңызға қут-берекет, аўызбиршилик берсин, Аллаҳ таала разы болатуғын шаңарақлардан қылсын.

Сиз әкеңизге жақсы мүнәсибетте бола бериң. Мусылманшылықта, ҳәтте әкеси кәпир болса да, жақсы мәмиледе болыўға буйырылған. Аллаҳ тааладан әкеңиздиң жақсы болыўын, ҳарам нәрселерден узақ болыўын сораң. Әкеңизди жақсылар қатарына қосың, ийманлы-инсаплы адамлар менен жүрсе, әлбетте дүзелиўине себеп болады.

Ўа алайкум ассалам. Жыртқыш ҳайўанлардың гөши ҳарам болады, солар қатары қасқырдың гөшин де жеўге болмайды.

Мусылманшылықта аң аўлаўға руқсат берилген. Бирақ бул руқсат берилген аң аўлаў менен ҳәзирги замандағы дем алыў ушын барып аң аўлаўдың арасында аспан менен жердей парық бар.

Мусылманшылықта аң аўлаўға руқсат берилгенде, гөши ҳадал ҳайўанлар ҳәм қусларды аңлаўға, сондай ақ, гөши ҳарам болса да, териси ийлениў арқалы ҳадал болатуғын ҳайўанларды териси ушын аңлаўға руқсат берилген. Териси ушын аўланылатуғын ҳайўанды да ҳақыйқатта керек болатуғын болса, оның терисинен адамлар кийим ретинде ямаса қайсы бир нәрселери ушын пайдаланатуғын болса.

Айырым жаслар ҳәм жасы үлкен болса да ақылы енбегенлер динсиз адамларға еликлеп ҳайўанларды меҳирсизлерше азаплап өлтириў ҳаллары ушырап турады. Ислам дини буны қадаған етеди.

Жасы үлкен ақсақаллар шәриятқа қылап бир ис қылса, буны ҳәмме қылыўы керек дегени емес, олар да бул исинен қайтыўы керек.

Бир нәрсени ҳеш ўақытта умытпаўымыз лазым: Аллаҳ таала соншелли әдалатлы, қыямет күни ҳәттеки шақы жоқ қойдың өшин шақы бар қойдан алып береди, яғный дүньяда шақы бар бир қошқар, басқа бир ҳайўанды сүзген болса, бул умытылып кетеди дегени емес, әлбетте, Аллаҳ таала сүзген сол қошқардан ол ҳайўанның өшин алып береди. Енди бир ойланып көриң, ақыл берилмеген ҳайўанлардың өши алып бериледи екен, ақыл берилген инсанлардың бундай қылған жаўызлығы солай қалып кетеди, деп ойлайсыз ба?

Ўа алайкум ассалам. Мәҳәлледеги жасы үлкен, ийман-инсаплы адамлар ол кисиге ҳарам нәрседе берекет болмаўын түсиндирсин.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты