Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. 1. Сәҳәрликке тура алмаса, турған ўақтында қуяш шығып кеткен болса, сол ўақытта нийет етип дэоразасын даўам еттире береди.

2. Тамырдан укол алса, оразасы бузылады.

Ўа алайкум ассалам. Бул ҳәдиси шәрийфте таҳәрат алыўдың пазыйлети баян етилген. Таҳәрат алған алған, таҳәратлы жүргенлер қыямет күни таҳәрат алған жерлеринен нур таралғаны ушын басқалар оларды ақ қасқалылар, деп атайтуғын екен. Демек қыяметте таралатуғын нуры зыядарақ болсын, деген адам таҳәратын жақсылап алыўы, мудамы таза жүриўге ҳәрекет етиўи керек. Усы ҳәдиси шәрийфтиң өзинен ақ, ислам дини мудамы тазалыққа, жеке гигиенаға әмел етиўге бириншилерден болып шақырғанын билсек болады. Мусылман болып жаратылғанымыз ушын Аллаҳға шексиз ҳамдлар болсын!

Ўа алайкум ассалам. Бул иске мусылманшылықта руқсат бар, бирақ буның өз шәрт-шараяты бар. Яғный ҳәммесине бирдей қараў, бирдей тәминлеў ҳтб. Буны қыла алмаў ямаса биреўине аўып, екиншисин таслап қойыў аўыр аўҳалларға алып келиўи ҳәдиси шәрийфлерде баян етилген. Ким биреўине аўып, екиншисин таслап қоятуғын болса, қыяметте бетиниң бир жағы аўып, шал болып тириледи, делинген. Бул жүдә аўыр гәп.

Сапарда жүрген ўақытта үйленип, сапардан қайтып киятырғанда талақ қойып кетемен, деген нийетте болсаңыз, онда неке түспейди, бизлердиң мәзҳабымызда ўақтыншалы неке дурыс емес, яғный ҳарам болады.

Ўа алайкум ассалам. Оннан басқа ўақытлары да дафқ пенен мәнийдиң шығыўы ғусылды шәрт етеди. Сондай ақ, уйқысында иҳтилам болғанда, оянғанда кийиминде излерин көрсе, ғусыл шәрт болады.

Ўа алайкум ассалам. Инсан өмирде қандай жасайды ҳәм жаны қандай ҳалда алынады, булардың ҳәммесин Аллаҳ таала алдыннан биледи, Ол ҳәмме нәрсени билиўши. Соған көре тәғдирди алдыннан жазып қойыпты. Демек айырым адамлар өмир бойы жақсы ислерди қылып, ақырында жаман ис қылыўы ҳәм диннен шығыўы нәтийжесинде дозақ әҳли болып қалыўы мүмкин екен, буннан биз, ҳеш ўақытта қылып атырған исимизге гердеймеўимиз керек екенин, еле ийман менен жанымыз шықпаған екен, дозаққа түсиў қәўипи бар екенин, мудамы ҳәр бир исимизде Аллаҳтан қорқыўымыз керек екенин түсиниўимиз керек.

Және биреўлер өмир бойы жаман ислерди қылып, ақырында жақсылар қатарына кирип жәннетий болыўы да мүмкин екен. Буннан биз қандай үлкен гүна қылып қойған болсақ та, ең қурмағанда өмиримиздиң қалған жағында жақсы болыўға умтылыўымыз, жақсылар қатарында жүриўге ҳәрекет етиўимиз, үмитсизликке түспеўимиз керек екенин түсинемиз.

Бирақ бул ҳәдистен, шәрият әмеллерин қылмай жүрсек те бола береди, ақырында бир жақсы ис қылып жәннетий болып аламан деген ойға бармаўымыз керек. Аллаҳ тек ийманлы-жақсыларға ғана жәннетти несип етеди.

Ўа алайкум ассалам. Намазлық китаплардан жақсылап үйренип алың. Таң намаз: еки рәкат сүннет, еки рәкат парыз. Песин намаз: төрт рәкат сүннет, төрт рәкат парыз, еки рәкат сүннет. Намазлыгер: төрт рәкат парыз. Шам: үш рәкат парыз, еки рәкат сүннет. Қуптан: төрт рәкат парыз, еки рәкат сүннет. Ўитр үш рәкат ўәжиб.

Ўа алайкум ассалам. Имам хатиблер тәрепинен қылынған марузаларды еситиң, диний мазмундағы китапларды оқың, Аллаҳ тааладан аманлық сораң.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты