Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Жайнамазда намаз оқыў шәрт емес. Таза бир орамал, таўар яки гилемниң үстинде оқысаңыз да болады, итибар берилетуғын тәрепи пәклик. Қолдан таўарлар арқалы жайнамаз тигип алсаңыз да болады.

2. Таң намаздың ўақты таң атқаннан Қуяш шыға баслағанша аралық. Усы ўақыттың ишинде оқылады.

3. Болады.

Ассаламу алайкум.

1. Қаза намазлардың тек парызы оқылады. Қаза намаз ушын азан ҳәм тәкбир айтылады. Бир неше қаза намазларды оқымақшы болсаңыз, онда бир азан ҳәм ҳәр бириниң алдында тәкбир айтылады.

2. Қаза намаздың тек парызы оқылады. Таң намаз қаза болғанда, сол күни қуяш қыямға келемен дегенше қазасын оқысаңыз, онда сүннетиниң де қазасы қосып оқылады.

3. Салаўаттан кейин оқысаңыз болады яки намаздан кейин оқысаңыз болады.

4. Бул ҳаққында сайтта, каналда көп мәртелеп жазылды, излеў хызметинен пайдаланың.

Ўа алайкум ассалам. 1. Фатиҳа, аят ал курсий, ихлас, фалақ ҳәм нас сүрелерин оқып жатыўыңыз жетерли. 2. Әъуўзу менен бисмилләҳ ҳәр бир сүрениң басында оқылады. Егер ҳәммесин избе из оқып атырған болсаңыз, басында бир мәрте әъуўзу оқылады, кейин ҳәр бир сүрениң басында бисмилләҳ оқылады.

Ўа алайкум ассалам. Мешит имамларына хабарласың!

Ўа алайкум ассалам. Еки мәселеде де сиз туўры қылғансыз. Рамазан оразасында сәҳәрликке тура алмай қалғанда, даўам етип тутып кете бериў керек.

Рамазан ҳайытының ертеңинен баслар ораза тутыўға болады.

Ўа алайкум ассалам. Даўыс шығармай оқыў дегени аўызды қыймылдатпай оқыў дешени емес. Бул - тек өзи еситетуғын дәрежеде оқыў дегени. Аўызды қыймылдатпастан оқыў дурыс емес.

Намазды жалғыз оқығанда бәрше намазды даўысыңызды пәсейтип, тек өзиңиз еситетуғын дәрежеде оқың.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты