Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Намаз ўақытларын ўақтында жибериўге ҳәрекет етемиз. Имам болған адам ең кеминде намазға оқыйтуғын сүре ҳәм дуўаларын дурыс оқыўды ҳәм намаз ҳүкимлерин билиўи керек.

Ўа алайкум ассалам.

1. Адамлар пайдаланыўы мүмкин болған, адамларға керекли нәрсени қәбирге ислетиў мүмкин емес. Әдетте қәбирлер ылай менен сыбалып, белги ушын бир тас қойыў керек.

Қәбирстан әтирапы оралмаған болса, қәбирге басқа ҳайўанлар яки адамлар түсип кетпеўи ушын ағаш пенен қоршап қойса болады.

2. Мүмкин емес.

Ўа алайкум ассалам. Уйқылағанда жүзди қубла тәрепке қаратып, оң тәреп пенен жатылады. Уйқылаўдан алдын таҳәрат алып, Ихлас, Фалақ ҳәм Нас сүрелерин оқып жатыў сүннетке муўапық ис.

Ўа алайкум ассалам. Әлбетте мусылманшылықта биреўдиң ҳақын жемеўге үлкен әҳмийет қаратылған. Биреўдиң ҳақы, ийеси разы болмағанша ҳадал болмайды. Бунда оның мусылман яки мусылман емеслигинде парық жоқ. Биреўдиң ҳақын жеген адамның дүньяда да, ақыретте де жүзи қара болады.

Биреўдиң нәрсеси таўып алынғанда, ол буны таўып алғанына бир адамды гүўа етиўи керек ҳәм бир жылға шекем сыпатын айтпастан таўып алғанын жәриялайды, егер ийеси келип сыпатларын айтса, қайтарып береди.

Егер бир жылға шекем ийеси шықпаса, онда оны өзи пайдаланса болады, таўып алған адам ислетип жибергеннен кейин ийеси шықса, оны төлеп береди.

Ийеси шықпаған нәрсени таўып алған адам бай болса, жарлы адамларға бериўи усыныс етиледи, егер өзи мүтәж болса, өзине ислетеди.

Ўа алайкум ассалам. Қуран сүрелерин қандай ўақытта ҳәм қай жерде оқыса да болады. Алдынғы уламалар таң намаздан кейин Ясин сүресин оқыўды жолға қойған. Қуран аятлар таза, пәкизе жерлерде оқылыўы керек.

Ассаламу алайкум.

Қулпы тасқа марҳумның сүўретин салдырыў басқа динлерден кирип келген. Бундай ис мусылманшылықта жоқ. Мусылманлар бундай исти қылмаўы керек.

  1. Ўа алайкум ассалам. Руқия Қуран аятларын оқып дем салыў.

Ўа алайкум ассалам.

Намаз оқыў ҳәр бир балағатқа жеткен мусылманға парыз. Басқа намазларды оқымай тек таң намаздың өзин оқып жүргенлер мойнындағы бес ўақыт парыздан биреўин ғана өтеген болады, қалған төртеўи қала береди. Улыўма намаз оқымағаннан бир ўақыт болса да намаз оқып жүрген абзал.

Ўа алайкум ассалам.

Аллаҳ тааладан инсап-таўфиқ сорап дуўа етиң. Бирақ өтирик нәрсени түс көрдим деп айтыў ҳасла мүмкин емес.

Ибн Умар разыяллаҳу анҳумадан рәўият қылынады:

«Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Өтириклердиң ең жаманы – көрмеген нәрсесин көрдим, деп айтыў», деди».

Түсиндирме: Көрмеген түсин, өтириктен көрдим деп айтыў өтириклердиң ең үлкени ҳәм аўыр гүна болады. Себеби бул туўрыдан-туўры Аллаҳның атынан өтирик тоқыў болады. (Алтын силсиле китабынан).

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты