Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Мусылман адамнан талап етилетуғыны қолдан келгенше жақсылыққа умтылыў. Бир гүнаны билип ямаса билмей қылып қойса, кейин, енди болды, енди пайдасы жоқ, мен дозақийман, деп кетилмейди. Гүна ушын дәрриў тәўбе қылып, истиғфар айтыў, буған қайтпаўға қасд қылыў ҳәм орнына жақсы бир исти қылып қойыў ҳәм жақсылықта даўамлы болыў керек. Мениң минезим жаман, минезим шеп деместен, жақсы минезли болыўға урыныў керек. Буның ушын алдыңғы өткен уллы инсанлар, яғный саҳабалар, тәбеинлер, уламалардың жолларын үйренип турмысымызға еңгизиўге ҳәрекет етиў керек.

Ўа алайкум ассалам. Аўызда пайда болатуғын силекейди аўыздан шығармастан жутыўдың оразаға зыяны жоқ. Аўызға топлап жутыў мәкруҳ. Аўыздан шығарып кейин қайттан аўызға алып жутыў оразаны бузады.

Ўа алайкум ассалам. Намәҳрам бул - мәҳрам емес, дегени. Яғный өзин жақын тутыўы мүмкин болмағанлар. Ҳаялларға өзиниң баласы, (ақлығы, шаўлығы...), әжағасы, иниси, әкеси (атасы, бабасы...), әкесиниң әжаға иниси, дайылары, әжағасының балалары, әжапасының балалары мәҳрам болады. Булардан басқа да мәҳрамлар бар, мысалы сүт тәрепинен, ҳтб. Демек усылардың алдын биймәлел жүриўи, жақын сөйлесиўи, жақын мәмиледе болыўы мүмкин.

Бизлерде Қуран оқыў дегенде әдетте дастурханның басында аят тиләўат етиў түсинилип қалған. Бундай жерде еркек адам тиләўат етиўи керек.

Ўа алайкум ассалам. Пайғамбарға айтылатуғыны салаўат болады. Истиғфар бул - әстәғфируллоҳ деп айтыў. Мәниси: Аллаҳым гүналарымды кешир, дегени.

Ўа алайкум ассалам. Биринши нәўбетте намаз оқыў қағыйдалары жазылған китапты алың ҳәм дыққат пенен үйренип шығың, ядлаң деген жерлерин ядлаң, түсинбеген жерлерин мешит хызметкерлеринен сорап алың.

Ўа алайкум ассалам. Кеселлик себепли шашын қырқыўы жайыз. Ҳеш бир себепсиз шашын кесиўине руқсат жоқ. Шаңарақлы ҳаяллар күйеўиниң руқсаты менен, еркеклердиң шашына уқсатпастан, желке барабарында кесиўи жайыз.

Ўа алайкум ассалам. Ақшасын бөлип берип алыўға болады, бирақ буның ушын келискеннен кейин баҳа көтериў, процент ойнаў болмаўы керек. Саўдаласқанда келисилген баҳа қалыўы керек.

Ўа алайкум ассалам.

1. Жәмәәт пенен оқығанда, таң, шам ҳәм қуптан намазларының алдыңғы еки рәкатында даўыс шығарылып оқылады ҳәм бәрше намазлардағы тәкбирлер даўыс шығарылып айтылады.

2. Даўысын шығарып айтыў керек.

3 Песин менен намазлыгер. Жалғыз намаз оқыўшы таң, шам ҳәм қуптан намазларын да даўыс шығармай оқыса болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты