Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Негизинде тақыя сөзи де араб тилинен кирип келген.

Нәбий алайҳиссалам мудамы басына бас кийим кийип жүргени ушын биз мусылманлар да соған әмел етемиз.

Ўа алайкум ассалам. Гүман менен ҳеш нәрсе сабит болмайды. Егер анық диннен қайтып өлген болса, онда Қуран оқыўға болмайды. Шамалап турып диннен қайтқан шығар деп айтыў дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала көп дуўада болың, жақсы нәсиятлар айтың, бул истиң ҳарам екенин түсиндириң, палкерлик пенен шуғылланатуғын адамның жаназасы оқыймайтуғынын айтың.

Егер ағайин болса, оның ағайиншилик ҳақы болады.

Ўа алайкум ассалам.

Болар-болмас гәплерге исене бермең, пышықтың атасы қалай пайғамбар болады.

Ийтке салыстырғанда пышық әдеўир пәкизе болады, сонлықтан оны үйде сақласа болады, бирақ бул мәжбүрий дегени емес. Пышықты үйде сақлаў ямаса сақламаў ықтыярлы ис.

Ўа алайкум ассалам. Сүннет намазларды ишара менен оқыўға болады, парыз намазларды түсип, қублаға қарап оқыў керек.

Мусылман адам сапар қылмақшы болса, әўел сапар тәдаригин көреди, бул дегени, жолға қашан шығыўы, сапарда не ислерди қылыўы, қайсы ўақытта шақса, намазларына кесент бермеўи, ҳтб ислерди алдыннан ойлаўы керек.

Ўа алайкум ассалам.

1. Ҳәзирги күнде Ислам дини тийкарынан екиге: сүннийлер ҳәм шияларға бөлинеди. Сүннийлер намаздағы ҳәм басқа әмеллердеги ҳүкимлердиң өзгешелигине көре төрт мәзҳабқа бөлинеди: ҳанафийлер, мәликийлер, шәфеийлер ҳәм ҳанбалийлер. Бирақ бул төрт мәзҳаб бир-бирин үлкен парық қылмайды. Булардың ҳәммеси ақыйдада Матуридий ҳәм Ашъарийлер есапланады.

2. Халқымыздың диний саўатханлығы жүдә пәс болғаны ушын, көрин-көринбеген, ақылға уғрас емес нәрселерге исениўи артып кеткен. Бундай нәрселерге исенбең, әдетте жин тәсир еткен адамлар арқасы бар делинеди, яғный кеселленгени ушын.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты