Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Бул ҳәдис емес, қәте мағлыўмат.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала бәршемизге инсап-таўфиқ берсин. Кимниң ибадаты қабыл болыўы жалғыз Аллаҳға аян. Сиз өзиңиз де ибадатларыңыздан кейин ол кисини жақсылық пенен дуўада болың. Ақийдатут Таҳаўий китабында айтылыўынша, биреўдиң қол астындағылар баслықларын жақсылық пенен дуўа етип турыўы керек, егер баслығы жаман болса да, делинген. Себеби дуўа тәсир етиўши күш бар. Бәлким сизиң дуўаңыз бенен ол да жақсылық жолына түсип кетер.

Ўа алайкум ассалам.

1. Уламаларымыз перзент болмаған жағдайда "Истиғфар"ды көп айтыў керек екенин айтқан. Бул дүнья - сынаў дүньясы. Аллаҳ таала ҳәр кимди ҳәр түрли ислер менен сынайды. Биреўди перзентсизлик пенен сынаса, биреўди перзенти менен сынайды.

2. Өзбекстан Республикасы министрлер кабинети жанында диний комитет бар. Бул комитет мәмлекет пенен Республикасындағы бәрше диний шөлкемлерди байланыстырып турады. Өзбекстан Республикасында шығатуғын бәрше диний мазмундағы китаплар да сол диний комитет экспертиза жуўмағына көре баспадан шығады. Қарақалпақ тилинде шыққан диний мазмундағы китаплар да сол диний комитет руқсаты менен шыққан.

3. Әлбетте мусылман адам намаз оқып дуўа етиўи керек. Дуўа тек намаз оқығанда емес, басқа ўақытларда да қылына бериледи.

Ўа алайкум ассалам. Ҳүрметсизлик болмайды. “Ҳидая”ның авторы “Мухторотун наўазил” китабында: “Уйқылаўға жатқан адам Қуран оқыўы жайыз” деген. Еситиў де жайыз.

Ўа алайкум ассалам. Бул сөз "Мен бендемниң Мен ҳаққымда ойлағанындайман", деген ҳәдистен келип шыққан болыўы керек. Инсан Аллаҳ тааланы кеширимли емес деп ойлаўы жүдә үлкен қәте пикир. Егер Аллаҳ тааланың кеширими болмағанда инсаният қылған гүналары ушын әлле қашан қыйралып кеткен болар еди.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәзирги күнде Қураны кәрийм китабы толығынша программа ҳалында телефонлар ушын шығарылған. Сол программаларды ашсаңыз, телефоныңыздың экранында Қуран аятлары көринеди. Усындай ҳалда таҳәратсыз услаўдан қайтарылған. Намазлық китаплардың ишинде ямаса басқа китаплардың ишинде аятлар келгени менен улыўмалық мәниде услаў мүмкин, бирақ илажы барынша буларды да таҳәратсыз усламаў керек. Таҳәратсыз ҳалда Қуран еситиў мүмкин, намаз үйрететуғын видеоларды көриў мүмкин.

Ўа алайкум ассалам.

Бул туўры ис емес. Мусылманшылықта әўледен емес, ал Аллаҳтан перзент тиленеди.

Китапларда перзент көриўи кешикке адамға истиғфар айтыў усыныс етилген, истиғфар айтыўдың пайдаларынан бири - перзентсиз адамның перзентли болыўы.

Ўа алайкум ассалам.

Мусылманшылықта ҳаял-қызлардың қәдир-қымбаты жоқары көтерилген. Олардың өз разылығысыз шаңарақ қурылмайды. Неке оқытыў дегени де сол негизи. Неке оқылғанда ондағы ең тийкарғы исленетуғын әмел еки турмыс қурмақшы болғанлардың разылығын сораўдан ибарат.

Алып қашыў динимизге де, миллетимизге де жат ис. Ата-бабаларымыз мусылманшылық дәстүрлерине беккем әмел қылған, қызларын некелеп, кейин ҳәўжар айтып узатқан. Қызды алып қашыў үлкен гүна ис болады. Қыз неке қылынбастан алдын олар ушын намәҳрам болады. Алып қашылған жағдайда қыздың ол жерден шығып кетиўи гүна болмайды. Қыз өз иппетин сақлаўы шәрт, соның ушын ол жерден шығып кетиўи туўры ис болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты