Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Бунда келисимге байланыслы. Егер бир суммаға келисип пәлен ўақытқа шекем ҳәр айда машинаның пулын бөлип-бөлип берип туратуғын болса, усыған келисилген болса, дурыс болады, буған қосымша шәртлерди қосыў, үстеме талап қылыў ҳәм усыған уқсас ислер дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Дуўаларды сақлайды деп жаздырып алып жүриўдиң өзи дурыс емес, себеби бенде өз мүтәжлигин тек Аллаҳ тааладан сораўы керек.

Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуфтен қағазға жазылған аят -сүрелерди не қыламыз?, деп сорағанда, ол киси: күйдирип-жағып жибериң, деген екен.

Ўа алайкум ассалам.

Зеҳнниң күшли болыўы ушын уламаларымыз тақўаны беккем тутыў керек, ҳарамнан узақ болыў керек, деген.

Имам Шәфеъий раҳматуллаҳи айлаҳ былай деген: “Ҳәзирети Ўакиъға зеҳнимниң пәс екениненшикәят еттим. Сонда ол маған гүна ислерди тәрк ет, деп айтты".

Гүна ис бендени Аллаҳ тааладан узақластыратуғын әмел. Бенде гүна ислерди қыла берсе, басында гүнасы ушын қәлби қыйналса, кейиншелик, сол гүна иске үйренип қалады.

Имам Бухарый жаслығында ҳәдислерди еситип ядлаған екен.

Рәўиятларда айтылыўынша, Имам шәфеъий китапты бир мәрте оқып ядлайды екен, бир күни намәҳрам бир ҳаялдың өкшесине көзи түсипти кейин үш мәрте оқыса ядлайтуғын болып қалған екен.

Буннан басқа да уламаларымыздың өмирлерин үйренетуғын болсақ, олардың өткир зеҳн ийеси болғанын билемиз.

Ўа алайкум ассалам.

Зикр сөзи еслеў, еске алыў, тили менен айтыў, кеўли менен айтыў, мәнилеринде. Аллаҳ тааланы зикр етиў, дегени, бул - Аллаҳ тааланың исимлеринен бирин айтыў, деген мәниде. Зикр етиўде көп саўаплар болыўы, адамға үлкен пайдалар келтириўи ҳәдиси шәрийфлерде айтылған.

Ўа алайкум ассалам. Талақ еки түрли болады: баин, ражъий.

Баин талақ - ажырасыў нийетинде талаққа далалат ететуғын сөзди айтыўы менен түседи. Бир баин талақ түскеннен кейин қата неке оқытыў шәрт.

Ражъий талақ - талақ сөзин ислетиў менен болады. Бунда иддасының ишинде неке оқытпаса да қайта жасап кетиўи дурыс болады.

Шәриятымызда үш мәртеге шекем талақ қойыўға руқсат етилген. Үшинши мәрте талақ қойғаннан кейин ол ҳаял менен бирге жасаўы дурыс болмайды.

Жоқарыдағы жағдайда бир баин талақ түскен, қайта некелетип алыўы зәрүр.

Ўа алайкум ассалам. Қылған исиңиздиң қәте ҳәм гүна екенин билгениңиздиң өзи туўры жолға биринши қәдем. Енди шын ықлас пенен тәўбе етип, бул исти қайта қылмаўға қарар етиўиңиз, истиғфар айтыўыңыз керек. Имам Ғаззалый тәўбе еткеннен кейин жақсы ис қылып қойыў да керек, деген екен. Себеби ҳәдиси шәрийфте жақсылықлар жаман ислерди өширеди, делинген.

Бундай аўҳаллардың жүз бериўи әлбетте шаңарақтағы тәрбияның пәслигинен дерек береди. Ата-ана өзиниң ул-қызына ар-намыс, ийбе, уят, ийман-инсап, намәҳрамлық мәселелерди үйретиўи лазым. Ата-ана болыў бул баланы дүньяға келтириў менен ғана болмайды, шырайлы тәрбия бериў де ата-ананың тийкарғы ўазыйпаларынан. Қарақалпақстан мусылманлары қазыятына қараслы бәрше мешитлердеги имам хатиблер мектеплерде, басқа да оқыў орынларында үгит-нәсият жумысларын алып барады.

Ўа алайкум ассалам. Бир тағамның ҳадаллығы еки жолға көре туўры болыўы керек. Бириншиси өзи ҳадал тағам болыўы, екиншиси сол тағам ҳадал пулға сатып алынған болыўы.

Көшелердеги асханаларда егер ҳадал нәрселер писирилсе,тапқат пулыңыз ҳадал болса, әлбетте аўқатланыў дурыс болады. Асханалардағы аўқатлардың гөшине гүманыңыз болса, сол жердиң ис басқарыўшысынан сораўыңыз керек.

Жәмийетлик орынлардағы барлық тағам таярлайтуғын асханаларды қадағалаўшы арнаўлы мәмлекетлик шөлкем бар.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты