Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Пайғамбарымыз алайҳиссалам ҳаққында жүдә көп китаплар бар. Ҳәдис ҳәм Турмыс китаплар дүркининиң де биреўи ол кисиге бағышланған. Әлийхан төрениң "Тарийхы Муҳаммадия" китабы бар. Аҳмад Лутфий Қазаншының "Саадат әсири", китабы бар. Муҳаммад Хузарийдиң "Нурул яқин" китабы бар. Маҳмуд Таразийдиң "Нурул басар", китабы бар. Жақын жылларда қарақалпақ тилинде шыққан Баҳрам дамланың "Пайғамбар алайҳиссаламның қысқаша өмир тарийхы", китабы бар, ҳтб.

Ўа алайкум ассалам.

1. Илажын таўып намазды ўақтында оқың. Қайсы бир себепке көре оқый алмай қалсаңыз, ең жақын имкан болған ўақытта оқып алың.

2. Ҳаял-қызлар сапарға маҳрамы менен шығыўы керек. Ҳаж да сапар есапланады. Маҳрам дегенде әкеси, әжағасы, иниси, баласы, әмекиси дайысы, күйеўи түсиниледи. Сапарға усылардан бири менен шығыўы керек.

Бирақ ҳәзирде уламалар ҳаж сапарына шыққанда муштаҳат жасынан өткен ҳаял-қызлар маҳрамсыз ҳажға барса болыўын айтқан. Муштаҳат жасы бул - еркек адам қарағанда шаҳўаты келмейтуғын жасы үлкен аналарымыз. Сонлықтан ҳәзирде көпшилик усы ҳүкимнен пайдаланып ҳажға барып келмекте.

Күйеўи жоқ ҳаял барыўға болмайды деген гәп жоқ.

Ўа алайкум ассалам. Ер адам ҳәр қандай керекли жумысы болса да, төрт айдан көп мүддетке ҳаялынан узақта жүриўи дурыс емес.

Сизде зина қылып қойыў қәўпи болса, үйиңизге қайтың. Шәрият ҳадал етип белгилеген жолдан аўмаң.

Айырымлар усы сораўды берип екинши ҳаялға үйленбекши екенин айтады, негизинде сол еркек биринши ҳаялын баға алмағанлықтан сол тәрепте жүргенин умытып қойған болады. Биринши нәўбетте зина қылыўда Аллаҳтан қорқыў керек. Аллаҳ ҳәмме нәрсени көрип-билип турыўшы.

Айырымлар биймәлел зина қылып жүрипти ғо, ҳеш нәрсе болып атырғаны жоқ, деген ойлардан узақ болың. Олардың зина қылып жүргениниң өзи Аллаҳтың жазасы емес пе?!

Сиз зинадан қорқып усы сораўды берген екенсиз, енди қалған жағында да беккем болың. Ертең бир күн келип Роббул ъаламийнниң алдына барып, ҳәмме исимиз ушын жуўап бериўимизди умытпайық.

Ўа алайкум ассалам. Өзиңиз жасайтуғын жердеги мешитлерге хабарласың. Сол жерде имам ямаса имам наиблары некеңизди оқыйды. Шәръий некеден өткениңизден кейин некеден өткенлигиңиз ҳаққында қағаз береди, сол қағаз пуллы.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала бахыт-саадатлы қылсын. Мәҳрге берилген саўға келинниң жеке мүлки есапланады. Оны сатып үйге ислетиў де өзиниң разылығы менен болады. Келин өз разылығы менен берген болса, ер адам қайтадан алып бериўи шәрт емес.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала шифаи кәмил берсин. Емлеўханаларда шараятлар жақсы, таҳарат алып намаз оқыса болады. Таҳарат алыў қыйын болса, тек парызларын қылып қойса болады. Таҳараттың парызлары: жүзди жуўыў, қолды шығанағы менен жуўыў, басқа масҳ тартыў, аяқты тобығы менен жуўыў. Намазларды ўақтында оқыў керек, ҳәзирде саат алтыда таң намаздың ўақты кирмейди. Дуўалардың мәнисин айтсаңыз болады.

Ассаламу алайкум. Парыз әмеллер туўрыдан-туўры ҳәр бир инсанға парыз болады, буның ушын ҳеш кимниң руқсаты соралмайды. Нәпил намаз ҳәм оразалар ушын руқсат сораў шәрт.

Гүна болыўы намазды тоқтатыўына байланыслы емес, ал намаз оқымаўына байланыслы.

Ўа алайкум ассалам. Шүкир намазы бул еки рәкатлы нәпил намаз. Яғный нәпил намаз оқып, кейин ҳамд сана ҳәм салаўвт айтып, Аллаҳ берген неъматына шүкир айтады.

Ўа алайкум ассалам.

1. Бул әмел «Саббаба», деп аталады. Әттаҳиятты оқығанда «Ләә иләәҳә иллаллоҳ», деген кәлималарды айтып атырғанда көтерип турылады. Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф ҳәзирет бул бойынша: «Кимниң устазы, яғный баста намаз оқыўды үйренип атырғанда бул әмелди үйреткен болса қылсын, үйретпеген болмаса қылмасын, арада келиспеўшилик шықпасын», деп айтқан.

2. Биринши нәўбетте намазды өз ўақтында оқыўға ҳәрекет етиң. Егер намаз қаза болыўына аз қалған болса, тек парызын оқыўға үлгеретуғындай ўақыт болса, онда парыз намаз оқылады. Нәтийжеде сүннет намаз ушын берилетуғын саўаплардан, ақыреттеги әжирлеринен айырылады, соның ушын намазды ўақтында оқыў керек. Намаз оқымаўға ҳеш нәрсе сылтаў бола алмайды.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты