Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Бул тек ғана илимсизлик. Мусылманшылықта теректи айланыў, оны зыяратлаў айтылмаған. Айырым адамлар саўап аламан, дуўа қыламан, деп сол жерге барады ҳәм динге кери ислерди қылып мойнына гүна арттырып қайтады. Бул теректи айланыўды шәрият та, сап ақыл да қайтарады. Ол терек ҳеш кимге ҳеш нәрсе бере алмайды, ҳеш кимге жәрдем бере алмайды, егер ол терек биреўге жәрдем бериў қүдиретине ийе болғанда, өзин кесилиўден сақлап қалған болар еди. 7-8-жыллар алдын ол терек кесип алып тасланды. ССср дың дәўиринде ҳеш ким кесе алмады, деген гәплерге исенбең, бул бир тоқыма, ойлап табылған гәплер. Сол терек арқалы мәп көрип отыратуғынлар тәрепинен ойлап табылған.

Ўа алайкум ассалам. Қайсы бири болса да, шын кеўил менен сезинип айтылған истиғфар ең жақсысы болады.

Ўа алайкум ассалам. Әдетте көп жерлерде ҳаяллар бөлек, ер адамлар бөлек отырады. Бунда гүна ислер болмаса, зыяны жоқ. Бирақ ер адамлар менен ҳаяллар араласып отырса, намәҳрамлық мәселеси жүзеге келеди. Бул дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Бир бөлмеде оқысаңыз да болады, бирақ бөлек-бөлек оқыйсыз.

Ўа алайкум ассалам. Әбиў Саъийд разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:

«Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

«Ким Аллаҳ жолында бир күн ораза тутса, Аллаҳ оның жүзин дозақтан жетпис гүзге узақ қылады», – деди».

Еки Шайх рәўият қылған.

Шолыў: Аллаҳ тааланың разылығын табыў мақсетинде ықлас пенен нәпил ораза тутыўдың уллы ис екенин түсиндириўге бул ҳәдистен артық басқа бир аўыз сөз де болмаса керек.

Дурыс, өзин билгенлер ушын усы ҳәдистиң өзи жетерли. Өзин билген адам дозақтан бир мәўрит болса да узақласыў ҳәрекетинде болады. Бир күнлик нәпил ораза дозақтан жетпис жыл узақластырғаннан кейин өзин билген адам илажы барынша көбирек нәпил ораза тутыўға ҳәрекет қылады.

Бирақ, инсап пенен айтайық, биз өзимизди билемиз бе? Өзимизди өзин билгенлер арасына қоса аламыз ба? Не ушын бир Рамазаннан соң келеси Рамазан келемен дегенше, нәпил ораза тутыў ойымызға келмейди?

Алдын билмеген болсақ, енди билип алайық. Парыз намаз бенен шекленип қалмай, нәпил намазларды оқығанымыздай, парыз ораза менен шекленип қалмай, нәпил ораза да тутып турыўымыз лазым.


Ўа алайкум ассалам. Бир мағлыўматты анық билмей турып айтыў, әсиресе диний салада билместен бир гәп айтыў үлкен жынаят есапланады. Себеби оның усы гәпи менен адамлар арасында келиспеўшилик шығады.

Негизинде ҳәр бир мусылман адам Қуран оқыўды билиўи зәрүр. Бирақ ҳәзирги мусылманлар диннен, Қураннан узақласып кеткени ҳеш кимге сыр емес. Соның ушын айырымлар өзлери билмегени ушын басқаларға Қуран оқытады, ямаса Қуран оқып билсе де, туўрырақ оқыйтуғын адамға оқыттырады. Енди пул бериўи мәселесине келсек, ҳеш жерде Қуран оқығаным ушын пәлен сом бер, демесе керек, ондайлар еле еситпедик. Айырымлар диндарлардың үстинен күлиўге ҳәрекет етеди. Қуран оқығаны пул берип, алса, оны пул алды деп шығады, алмаса, бул адам берген пулымызды аз санап менсинбеди, деп шығады, ол адам қайсы жолды тутыўы керек. Усы сораўды берген де, усыған уқсас пикирде болғанларға да, өзиң алдын бир нешше жыллап Қуранды дурыс оқыўды, шәрият илимлерин дурыс үйрен, кейин адамлардың гәпине шыдап усы жерде исле, деп айтсаң, қолымнан келмейди, деп айтады. Мусылманман деген адам ең қурмағанда басқаларға зыян бермеў керек. Егер сол моллалар жоқ болып қалса, аўҳал қандай болатуғынын билесиз бе? Айырымлар (негизинде жүдә көпшилик) ҳәтте әкесин жуўыўға да кирмейди, аўқат асып, мәсирип жүриўден басқаға жарамайды. Айта берсек гәп көп. Мақул ис диний мазмундағы китапларды оқың, үйрениң, әдепти үйрениң.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты