Сораў жуўаплар

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Суўдың дәми яки ийси ямаса реңи өзгерсе пайдаланып болмайды. Бул жағдай диннен узақ болғанның ақыбети. Көпшилик пайдаланатуғын нәрселерди, әсиресе суўды патаслаў жүдә аўыр гүналардан. Тек өзин ойлаў, меннен өтсе болды, деген пикирде болыў мусылман адамның иси емес. Себеби мусылман адам Аллаҳ таалаға исенген адам дегени. Аллаҳ таалаға исенип турып, ақыреттиң бар екенин билип турып, және бундай гүналарға жол қойыў, бул шайтанның изинен ериўдей бир ис. Бундай ислерден сақланыў зәрүр. Басқаларға да ескертиў керек. Билгенлер билмегенлерге сабақ бериўи лазым. Суў – уллы бир неъмат. Бул неъматты ҳәттеки дәрьяның қасында болсақ та қәстерлеўимиз керек. Ағып турған суўға да, ақпай турған суўға да ҳәр қандай шығындыларды төгиў қадаған.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. 1. Қуяштың тикке келген ўақты. Яғный, песин намазының ўақты кирместен алдынғы он минут әтирапындағы ўақыт. 2. Намазда салаўаттан кейин дүньялық мәселелер соралмайды. Басқа дуўалар намаздан кейин айтылады.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Неке ўақтында мәҳр айтылады. Мәҳр айтылмаса да неке дурыс бола береди. Егер айтылмай қалған болса мәҳри мисл бериледи. Мәҳри мисл – қыз жасап атырған жердеги қызлар ушын берилип атырған мәҳрдиң орташасы. Мәҳр бериўдиң ҳүкми ўәжиб.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Қураны кәрийм ҳәм тәжўийд курсларының ҳәзирдегиси сентябр айының 10-сәнесине шекем даўам етеди. Қураны кәрийм ҳәм тәжўийд курсларының нәўбеттегиси усыннан кейин басланады, иншаАллаҳ.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Быйыл 2018-жылы Ҳайыт күни 21-август ҳәптениң екинши күни. Арафа ҳайыттан бир күн алдыңғы күн 20-август, ҳәптениң биринши күни.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Жунуб болмастан алдын шаш өрилген болса, кейин жунубликтен пәклениў ушын ғусыл еткенде шаштың түбине суў жеткерилиўдиң өзи жетерли болады, өрилген шашты шешип жүриў шәрт емес. Бирақ шаш жайып қойылған болса, буўып қойылған болса, онда шаш толық жуўылыўы шәрт етилген.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Интернет – үлкен бир әлем. Оның ишинде туўрысы да, қәтеси де, жақсылыққа шақырыўшы да, бузықлыққа шақырыўшы да ушырайды. Әсиресе, ҳәзирги жәҳәнниң глобалласыў жағдайында түрли-түрли тоқыма, динге қайшы келетуғынлар ислерди ислеп буны диний әмел дейтуғынлары да ушырайды. Сонлықтан, халқымыз усындай қәте жолларға түсип қалмаўы, халқымызға ата-бабаларымыздан киятырған туўры жолды көрсетиў мақсетинде диний рәсмий сайтлар ашылған ҳәм булар Өзбекстан мусылманлары басқармасының рәсмий muslim.uz сайты менен биргеликте ис алып барады. Қарақалпақ тилинде ис алып баратуғын еки диний рәсмий сайт бар. Булар paziylet.uz, alberuniy.uz сайтлары. paziylet.uz сайтында халықтан келип түсетуғын диний сораўларға жуўап бериледи. Халқымыз ишинде диний мәселелерде түсинилмей жүрген сораўлар болса, рәсмий диний сайтлардан пайдаланыў керек. Сондай-ақ, усы сайтлардың телеграм каналлары да бар.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Зулҳижжа айының басындағы он күн уллы күнлер қатарына киреди. Бул күнлерде көп саўаплы ислер қылып қалыў керек екени китапларда жазылған. Усы он күнликтиң тоғыз күнинде ораза тутылады. Оныншы күни ҳайыт болып, ол күни ораза тутылмайды. Бул ораза нәпил. Қәлеген адам тутыўы мүмкин.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты