Сораў жуўаплар

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Мешиттиң ишинде ҳеш кимге кесент бермейтуғын жерде оқып алыды.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Аллаҳ таала бул байрамларды бәршемизге мүбәрек әйлегей. Ер адамның алтын тағыўы қайтарылған. Ер адам неке жүзигин тағыў, деген түсиник мусылманшылықта жоқ. Руўҳ ҳаққындағы илимди Аллаҳтан басқа ҳеш ким билмейди. Бундай адамларға барыў ҳәм олардың қылып атырған ислерин тастыйықлаў сондай дәрежеде үлкен гүна, ҳәттеки адам мусылманшылықтан шығып кетеди.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Күйеўи зина қылса, ҳаялы ажырасыўы шәрт, ажыраспаса дозақы болады, деген гәп жоқ. Әлбетте, зина үлкен гүна есапланады. Аллаҳтың азабынан қорқыў керек. Аллаҳ таала зина қылыўшыларға дүньяда да, ақыретте де үлкен азапларды таярлап қойыпты.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Ата-бабаларымызға бағышлаған саўап, әлбетте жетип барады. Ҳәдиси шәрийфлерде, адам баласы дүньядан өткеннен кейин ҳәмме саўап жоллары жабылады, тек үш жол ғана қалады, жазып қалдырған китабы, адамларға мудамы пайдасы тийип туратуғын көпир, мектеп ҳәм соған уқсас қурған нәрселери, ийги перзенти. Демек, усы үш жол менен дүньядан өткеннен кейин де саўап жетип тура береди.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Өзиңиздиң мал-мүлкиңиз нысаб муғдарына жеткен болса, сизге қурбанлық ўәжиб болады, буған әкеңиздиң рухсат керек емес. Әкеңиздиң мал-мүлки нысабқа жеткен болса, оған бөлек қурбанлық ўәжиб болады.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Қассапқа сойылған малдың гөшинен, сойғаны ушын ҳақы бериў дурыс емес. Қурбанлықтың ҳәммесин үйде ағайин-туўған, қоңсы-қобаға писирип бериў жайыз.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Алдында не боларын Аллаҳтан басқа ҳеш ким билмейди. Әлбетте, намаз оқып жүрип гүна ис етип қойыў жаман аўҳал. Намаз оқымай жүрип, гүна ис ислеп жүриў оннан да жаманырақ. Соның ушын ибадатты баслаў керек. Гүна ислерди қылыўға Аллаҳдан қорқыў лазым. Өйткени, ҳәр бир исимизге жуўап бериўимиз бар.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Шәриятымыз бойынша ҳәр бир адамның өзиниң жеке мал-дүньясы болады. Ҳаял адам күйеўиниң рухсатысыз күйеўи таўып келген нәрселерди басқаларға бериўи дурыс емес. Өзиниң жеке мүлкин өзи қәлегенше тасарруф ете алады. Бирақ шаңарақтың аўыз биршилиги ҳәм күйеўиниң ҳүрмети жүзесинен әлбетте мәсләҳәт пенен ис көрген мақул.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Бизлердиң Ҳанафий мәзҳабымызда мүсәпир адамға қурбанлық шалыў ўәжиб емес, ықтыярлы. Биреў арқалы Қурбанлық шалдырыўыңызға болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты