Сораў жуўаплар

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Сиз айтқан үй ҳайўанлары суў ишкен ыдыслар таза болса, пайдаланса болады. Ийттиң силекейи тийген ыдыс жети мәрте жуўылады. Жети мәртениң биреўи топырақ пенен ысқалаў болыўы керек.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. 1. Бул ўасўасаға уқсаған нәрсе. Адам көбирек ойлағаннан болады. Әлбетте бундай жағдайларда таҳәрат алып, билген аятларды оқыўымыз пайдалы болады. 2. Дурыс емес. 3. Өтирик нәрсе. Өткенлердиң изинен қайырлы дуўалар етиўимиз керек. Өзлеримиз де бир күн келип солар қатарына қосылыўымызды умытпаўымыз ҳәм мудамы гүна ислерден тыйылыўымыз зәрүр. Ҳәр қандай палкерлер, дуўаханлардан узақ болыў керек, олардан тек ғана зыян тийеди.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Марҳумлардың гүналарын кешириўин, жәннетлер менен сыйлаўын Аллаҳтан сораў керек.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Қәтелескенимизди билип қалсақ, сол ўақыттың өзинде дурысын қайта оқып, кейин намаздың ақырында сәжде сәҳў етиў керек.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Арақ ишиўди қойыўы керек. Ол адамның жақынлары сол адамға арақтың зыянлы екенлигин, Аллаҳ таала ҳарам еткенин, дүньяда да қыяметте де жазасы бар екенин түсиндириўи керек.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Садақаны тек қаржылай бериў шәрт емес. Басқа нәрселер менен берсе де болады.

Сораў: Ўә аләйкум әссәләм. Ҳәр бир истиң басында «Бисмилләәҳир Роҳмәәнир Роҳийм» деген сөзди айтыў лазым. Мусылман адам сыйыр қораларды да таза сақлаў керек.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Еки адам бирге жәмәәт болып намаз оқығанда, екинши адам имам болған биринши адамның оң тәрепинде ярым адым артта турады. Қирәәт етпейди. Басқаларын ишинен айтады. Имамға уйыўшылар еки адам ҳәм оннан көп болса, онда имамның артында кейинги қатарда турады. Жәмәәтта ҳаял адамлар болса, олар еркеклерден кейин таза қатарда турады.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Көрилген түсти дус келген адамға айтыў дурыс болмайды. Оны тақўа ийеси болған Аллаҳтан ҳақыйқатта қорқатуғын ҳәм диний китаплардан хабардан алым адамларға айтыў керек.

Жуўап: Ўә аләйкум әссәләм. Мешиттиң ишинде ҳеш кимге кесент бермейтуғын жерде оқып алыды.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты