Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Мәҳр бул сиз ойлағаныңыздай меҳир дегени емес. Маҳр бул - келинге оны некелеп алған ер адам тәрепинен берилетуғын саўғасы. Әдетте алтын тағыншақ алып бериледи. Кейиншелик ерли-зайып арасында келиспеўшилик шыққанда ер адам оны алып қойыўға ҳақысы жоқ.

2. Тойда келин күйеў бир бирине алтын жүзик тағыўы мусылманшылық ислеринен емес. Бул басқа диндегилерге еликлеў, мусылман адам бундай ис қылмайды. Ер адам алтын жүзик тағыўы ҳарам болады.

Ўа алайкум ассалам.

1. Қанша қаза намаз қалғанын есаплап шығыў керек. Кейин ең соңғы қаза қылған пәлен намазымның парызының қазасын, деп нийет етеди. Күнин ўақтын айтса да болады.

2. Песинниң қазасы оқылғанда сүннетлери оқылмайды.

Ўа алайкум ассалам. Үйден жылан шықса үш мәрте оны үйден қуўыў керек, егер кетпесе, оны өлтириў керек.

Ўа алайкум ассалам. Қәбирстанларды зыярат етиўден тийкарғы мақсет - мен де бир күн келип усы жерге келемен, мен ҳәзир қандай жасап атырман, биреўдиң ҳақысын жеп қоймадым ба?, ҳадал-ҳарамға қаншелли итибар берип атырман?, ҳәм сол киби сораўларды өзине берип, жолдан шығып кеткен болса, өзин оңлап алыў ҳәм өткенлерине тиләўат етип олардың ҳақына дуўаи хайрларды қылыў.

Қәбирлерди айланыў ширк әмеллерден.

Ўа алайкум ассалам. 1. Бир мәрте масҳ тартылады. 2. Динимизде өзин өзи өлтириў жүдә қатты қараланады. Бундайларға имамлар, имам наиблары саўатлы адамлар, абройлы адамлар имам болып жаназа оқып бермейди, адамлар арасындағы ебиндей жаназа оқып билетуғын адамға таслап кетиледи. Бул басқаларға сабақ болыўы ушын. Себеби мусылман адам ҳәр қандай ҳалда да өзин өзи өлтириўи мүмкин емес.

Атеистлерге, христиан динине өткенлерге, улыўма басқа ҳәр қандай динге өткен ямаса диннен шыққан адамларға, сондай-ақ, мусылманман деп турып қуяшқа сыйынатуғынлар, мусылманман деп турып атрология (жулдыз арқалы болжаўшылар) улыўма мусылманшылықта ҳарам қылынған ислерди ҳадал билип жүргенлерге ҳәм палкерлерге жаназа оқылмайды.

Ўа алайкум ассалам. Шайх Муҳаммад Садық ҳәзиреттиң “Фолбинлик, сеҳргарлик, жин чиқариш ва ноанъанавий даволаш каби ишларнинг ҳақиқати” деген китабын оқың. Сонда бул бойынша бәрше сораўларыңызға жуўап таўасыз. Ўаллоҳу аълам!

Ўа алайкум ассалам. Буның ушын мәлим бир күн белгиленбеген. Бизлерде әдетте тағамланып болып дастурханның басынан турмастан алдын Қуран тиләўат етилип, өткенлерге бағышланады.

Ўа алайкум ассалам. Дәрўишана дегени алдыңғы дәўирлерде халық тәрепинен жыйнап берилетуғын садақа болған. Бирақ бул садақаның аты айтып турғанындай, тек дәрўишлерге, үйсиз, жайсыз, тамақсыз қалған әптада адамларға, сондай-ақ, бағыўшысын жойьтқан жетим-жесирлерге Аллаҳ жолында берилген. Ҳәзирде буның тек аты ғана қалған. Адамлардан пул жыйнап садақаға мүтәж болмаған адамлар жеўи дурыс емес. Себеби садақаның өз орны бар. Басқа орынға берилген садақа дурыс болмаўы менен бирге бундай қылыў да дурыс емес. Қәне еди адамлар ҳәзирде де дәрўишана ушын пул жыйнап мәкан пуқаралар жыйыны баслықлары яки мешит ўәкиллери менен бирге орынлардағы ҳақыйқатта жәрдемге мүтәж адамлардың аўҳалынан хабар алса, оларға материаллық жәрдемлер берсе, нур үстине нур болған болар еди.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты