Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Әдетте қуптан нааздан кейинги нәпил намазлар таҳажжуд болады. Ҳәжет намазы әдетте Шемби күни сәҳәр ўақтында оқылады.

Ўа алайкум ассалам. Мусылман адамның өмири үмит ҳәм қорқыў арасында болады. Яғный гүна ислердиң ҳәр қандай көринисин қылыўдан Аллаҳтан қорқып жасаў керек. Соның менен бирге инсан болғаны ушын гүна қылыўы тәбийий. Сондай бир гүналарды қылып қойғанда, енди пайдасы жоқ, мен үлкен гүнаға баттым деп биратала гүнаға шунғымастан, Аллаҳ тааланың мийриминен үмит етип, және туўры жолға түсип кетиўи керек.

Толық гүнасыз болып жасаў мүмкин емес. Әҳмийетлиси, билип-билмей гүна қылып қойғанда тәўбе етиў, өзин оңлап алыўы, Аллаҳтан гүнасын кешириўин сорап туўры жолға тезирек түсип кетиўи. Көп гүна қылыў қәлбти қарайтады, соны да умытпаў керек.

Ўа алайкум ассалам.

1. Соның ушын ораза тутқанда аўызды шайғанда, ғарғара етпестен деңилирек шайылады.

2. Ҳәдис ҳәм турмы китабында көп ғана ҳәдислер ҳәм олардың түсиндирмелери берилген.

Ўа алайкум ассалам. Намәҳрам адам менен некесиз ҳалда жақын болыў әлбетте ҳарам ис. Бундай ислерден сақланыў зәрүр.

Ақ пенен қараны танып, ҳарам-ҳадалды аңлағаннан кейин, бул ислерге тәўбе етиў керек. Китапларда айтылыўынша: "Денеде жан бар екен, еле тәўбе есиги ол бенде ушын ашық", делинген.

Ҳеш бир гүнасы жоқ адам болыўы мүмкин емес, гүнасыз адамлар Аллаҳға жағын пайғамбарлар ғана болады. Мусылман адам өмири даўамында өз нәпси менен гүресип, туўрылыққа қарай жүриў менен даўамлы болады. Бир үлкен гүнаны қылып қойып, енди ҳеш пайдасы жоқ, мен ибадат қылыўымның пайдасы жоқ, деп ойлаўы қәте. Денеде жан бар екен тәўбе есиги ашық болады. Бирақ қайта қайта гүна қыла бериў қәлбти қарайтады, Қәлб қарайса дурыс пенен надурысты ажырата алмай қалады, нәтийжеде ҳадал-ҳарамды парықламайды. Аллаҳ таала ҳәммемизди инсап-таўфиқтен ажыратпасын.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты