Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Араққа байланыслы бәрше ислер Аллаҳ тааланың нәлетине алып баратуғын ис. Аллаҳ тааланың нәлетине ким қарсы тура алады?!

2. Арақ ишип отырып, тилек билдириў бул динниң үстинен күлиўдей гәп. Аллаҳ таала ҳарам деген ишимликти ишип отырып, қалай тилек айтыў мүмкин. Аллаҳ таала инсап берсин.

Басқа ишимликлерди ишип отырып та тилек билдириў мусылманшылықта жоқ ис, соның менен бирге бул басқалардан кирген ис. Бундай қылыў мусылман адамға туўры келмейди. Улыўма айтқанда мусылман адам арақ ишилетуғын жерде отырмайды, ондайлар менен досласпайды, ҳарамнан узақ жүреди. Досларын да туўрылыққа шақырады.

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқыўдың ҳеш қандай зыяны жоқ, тек пайдасы ғана бар. Таң намаз да, басқа намазлар да ҳәр бир мусылманға парыз.

Бирақ ҳәзирги карантин жағдайында намазлар жәмәәт болып мешитте оқыў дурыс емес, бул тек ғана мәмлекет буйрығы емес, ал диний тәрептен де пәтўа берилген ис.

Ўа алайкум ассалам. Талақ айтпаған болса, онда өз өзинен талақ түспейди, талағыңызды сорап алыўыңыз керек. Үш айдан кейин талақ түседи деген гәп жоқ.

Егер ажырасып атырғанда, ажырасыў нийетинде кет, үйиңе бар ҳәм соған уқсас сөзлерди айтқан болса да, талақ түсип кеткен болады.

Ўа алайкум ассалам. Дурыс ойлапсыз. Бундай болыўына адамлардың Пайғамбар алайҳиссаламды туўры танымаўы себеп.

Бундай гәплерди айтыў дурыс емес. Алдын усындай деп айтып жүргенлер болса, енди тыйылсын. Ҳәттеки ең уллы исти қылып кеткен Имам Бухарий ҳаққында да, ол киси саҳабаларға тең емес деп айтылады. Негизинде Имам Бухарийдей болып хызмет етип кеткенлер санаўлы ғана адамлар. Соның өзин Пайғамбар алайҳиссаламға емес, оннан кейинги адамлар яғный саҳабаларға теңеп болмайды, енди басқаларди Пайғамбар алайҳиссаламға теңеў тек ғана илимсизлик, қайсарлық. Аллаҳ таала инсап-таўфиқ берсин.

Ўа алайкум ассалам.

1. Бундай етиў адамды намаздан шалғытады, сондай ақ бул Қуранға ҳүрметсизлик болады.

2. Бундайларға исенбең. Қуран биреўлердиң тәғдирин айтыў ушын түсирилмеген, Қуран адамларды туўры жолға жоллаў ушын түсирилген.

3. Тийкарсыз ислер. Бундай қылыўға ҳеш қандай ҳәдис яки негиз жоқ. Оның орнына сол Қуранды оқып, Аллаҳ тааладан туўрылықты сораң.

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқып атырып көзди жумып турыў сүннетке кери ис. Намазда тик турғанда көзиңиз сәжде ететуғын жерге қарап турыўы керек.

Ўа алайкум ассалам. Екеўиде тийкарсыз гәплер. Сүмелек илаҳий тағам емес. Қарынды тойдыратуғын басқа тағамлардан парқы жоқ. Әдираспан ушын арнаўлы дуўа жоқ. Қәлеген адам жулып алса болады, әлбетте жулыўға руқсатлы орынлардан.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты