Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Таҳәрат алғанда еркекке де, ҳаялға да басқа масҳ тартыў парыз. Басқа масҳ тартылмаса таҳәрат дурыс болмайды.

Ассаламу алайкум. Аллаҳ таала инсап-тәўфиқ берсин, шаңарағыңызға қут-берекетин жаўдырсын. Аллаҳ тааладан дуўа етип инсап бериўин сорай бериң.

1. Тек ғана парызын орынлаў менен намазыңыз да, таҳәратыңыз да дурыс бола береди. Бирақ сүннетин де оқыўға ҳәрекет етиў керек.

2. Азан айтыўдың ҳүкми сүннет. Азан айтылмаса да намаз дурыс болады, бирақ сүннетти тәрк еткен боласыз. Мешитте айтылған азан еситилип туратуғын жерлерде азан айтыў шәрт емес.

Намазхан адам ҳәмме жерде тырысқақ, ҳәрекетшең болыўы зәрүр. Намаз оқыў бул басқалардың ҳақысын жеў дегени емес, яғный, жумыс ислеп атырған да жумысын таслап кетип намаз ўақты болды, деп өз жумысын басқаларға ислетиў дурыс емес. Онда намаз оқыйтуғынлар не ислеўи керек? Намаз оқыўшылар жумыс ўақтында намаз оқыўға кеткен ўақты ушын қосымша ислеп бериўи керек.

Ўа алайкум ассалам.

1. Қарыз бергенди имкан келгенше изленеди. Қарыз берген адам көп заманлардан кейин таўылса да, қайтарылады.

2. Намаздың парызлығы ҳәмиледар ҳаяллардан сақыт болмайды. Тек ғана жеңиллетиледи. Егер ҳәмиледар ҳаялға отырып турыў зыян болатуғын болса, отырып намаз оқыўы мүмкин.

Ўа алайкум ассалам. Дурыс қойылған, басқа қосымша шәрт емес. Пайғамбар алайҳиссаламның әмекисиниң баласының аты. Мәниси жоқары дәрежели, дегени.

Айырым ҳалларда еки ат қойыў үрдиси бар, мысалы Муҳаммад әлий, Муҳаммад юсуф ҳәм тағы басқа. Бундай етип еки ат қойыў, түркий қәўимлерден шыққан. Ата-бабаларымыз ислам динин қабыл еткенде, балаларына исламий атларды қоя баслаған, бирақ соның менен бирге түркий атларды да таслағысы келмеген. Нәтийжеде бир балаға исламий ҳәм түркий ат болып еки ат қойылған. Кейинги әўлад, мусылманшылықты толық түсинип жеткеннен кейин еки атты да исламий етип қоя баслаған. Сонлықтан усындай еки ат қойыў пайда болған. Бунда ҳеш қандай зыяны жоқ.

Ўа алайкум ассалам.

1. kitoblardunyosi.uz сайты арқалы онлайн тәризде буйыртпа берип алдырсаңыз болады. Китаплар Өзбекстан почта хызмети арқалы 7-10 күн ишинде үйиңизге шекем жеткериледи.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты