Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Бала туўылғанда оң қулағына азан, шеп қулағына тәкбир айтылады. Нәрестениң биринши еситетуғын сөзлери азан ҳәм тәкбир болыўы керек. Ат қойыў басқа мәселе. Азан айтқан ўақытта атын қойыў шәрт деген жери жоқ.

Ўа алайкум ассалам. Ол адамға Аллаҳты, ақырет күнин, маҳшарда сораў-жуўап болыўын, жәннет ҳәм дозақты, саўап ҳәм гүнаны түсиндириң.

Ўа алайкум ассалам. Шәриятымызда "маҳрам" түсиниги бар. Бул неке түспейтуғынларға айтылады.

Нәсил-насаб ҳәм әўлад тәрепинен некелениў ҳарам болған ҳаяллар:

А) ана, ата-ананың аналары, ата-әжесиниң аналары ҳәм тағы басқа;

Б) қызлар. Ул-қызларының қызлары ҳәм бәрше қыз ахлықлары;

В) апа-сиңиллер, аға-ини, апа-сиңиллердиң қызлары. қыз ахлықлары;

Г) аммалар, дайы апалар, ата-ананың амма-дайы апаларын.

Д) емизген ҳаялға ҳәм жоқарыда саналаған оның ҳаял туўысқанларына;

Е) өзгениң некесинде яки иддасында болған ҳаялға.


Неке себепли маҳрамлар


Төмендегилер неке себепли маҳрамлар есапланады:

- ата-ананың, олардың ата-аналарының жубайлары (яғный, өгей ата-аналары);

- перзентлердиң жубайлары;

- қайнапа-қайнаталар, олардың ата-аналары (бул маҳрамлыққа неке болыўының өзи кипая, қосылыў шәрт емес) ;

- ерли-зайыптың басқа шаңарақтан болған перзентлери ҳәр екеўи ушын маҳрам саналады.

1. Неке себепли маҳрам болған ҳаяллар:

- атаның ҳаялы (ол да ана ҳүкиминде), ол ҳаялдың анаса, әжеси;

- баларының, ақлықларының ҳаяллары-келинлери;

- ҳаялының анасы, ата-анасының анасы, бул ҳаяллар неке оқылыў менен маҳрамға айланады;

- өгей қызлыр, өгей ул-қызларының қызлары, яғный ҳаялының алдынғы шаңарағында болған қызлары, бунда еркек ҳаялы менен қосылғаннан кейин ғана өгей қызлары маҳрамға айланады.

2. Неке себепли маҳрам болған еркеклер:

- өгей аталар, олардың аталары (анасының ол кеўи менен қосылғанлығы шәрти менен) ;

- қызлардың, ахлық қызларының кеўи (бул маҳрамлыққа некениң өзи жетерли) ;

- кеўиниң атасы, кеўиниң ата-анасының аталыр;

- өгей баллары, өгей ул-қызларының баллары.

Неке себепли маҳрам болғанғанлар бир анадан емгенлер ҳәм зина пайда болғанда да маҳрамға айланады. Мәселен, еркекекке ҳаялының басқа кеўинен болған қызы ҳәм ҳаялының анасы ҳарам болған сыяқлы ҳаялының емизген қызы ҳәм емген анасы ҳарам саналады. Сондай-ақ зина қылған ҳаялдың қызы, анасы, емизген қызы, емген анасы да мәңги ҳарам есапланады.

Шәриятымызда жоқарыдағылар шегара есапланады. Бирақ шәриятымыз турмыс қурыўда илажы барынша ағайиншилиги узағырақ болғанларды ямаса ағайиншилиги болмағанлар менен турмыс қурыўды усыныс етеди.

Ўа алайкум ассалам.

Таҳарат алып мәси кийилсе, муқим адам бир күн даўамында, ал мүсәпир адам үш күн даўамында мәсиге масҳ тартыўы мүмкин. Ўақыт таҳараты сынған ўақыттан баслап есапланады.

Ўа алайкум ассалам.

Жақынлықтан алдын "Аллооҳуммә жәннибнәш шәйтоон. Ўә жәннибиш шайтоонә мәә розәқтәнәә", деген дуўаны оқыў лазым.

Мәниси: Аллаҳым шайтанды бизлерден шетлет ҳәм бизлерге ырысқы еткениңнен шайтанды шетлет.

Китапларда айтылыўынша, ким бул дуўаны оқығаннан кейин перзентли болса, ол балаға шайтан зыян жеткере алмайды.

Ўа алайкум ассалам. Бақара сүреси Қураны кәриймдеги ең үлкен сүре, еки ярым пара, яғный елиў бет әтирапында. Буны арабшадан ядлағаныңыз жөн.

Ўа алайкум ассалам. Машинаға зийнет ушын ямаса пайдаланыў ушын тәсбиҳ асып қойыўдың зыяны жоқ. Бирақ айырым түсинбеген адамлар, мени сақлайды, деген қәте итиқадта түрли нәрселерди асып қойыўы, әсиресе, қызыл қағазларды алдыңғы айнаның шетине қойыўы қәте ис. Мусылманшылықта бундай түсиник жоқ.


Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты