Сораў жуўаплар

Ўә аләйкум әссәләм. Дуўа менен айландырып алған, деген гәпиңиз дурыс емес. Дуўа менен әдетте жақсы ислерге кирисиледи. Ол ҳаяллық мәкри менен айландырып алған, десеңиз дурыс сораў берген боласыз.

Ол еркек биринши шаңарағына қайтып келген болса, бирақ араларында еле шәръий неке оқылмаған болса, онда шәръий некесин оқытып алыўы зәрүр. Екинши ҳаялы менен ажырасқан болса, шәръий тәрептен талақ қойыўы керек.

Әлбетте, жақсы ислерди Аллаҳ тааладан дуўа етип соралса, үш истиң бири болады. 1. Дуўасы қабыл болып, мурадына жетеди. 2. Бәле-апатлардың арыўы. 3. Ақыретте саўап болып қосылыўы.

Дуўа етиўдиң өзи бир ибадат ис есапланады.

Бирақ сиз дуўа, деп жаңылыс мәниде айтып турған ис шәриятта қайтарылған палкерликке уқсаған ислерден.

Ўә аләйкум әссәләм. Келисимге байланыслы. Саўдаласып атырғанда пулды бериў ўақтын ҳәм муғдарын келисип алынса, дурыс болады. Мысалы, еки жыл даўамында беремен, ҳәр айда пәлен сомнан, десе.

Ўә аләйкум әссәләм. Келисимге байланыслы. Саўдаласып атырғанда пулды бериў ўақтын ҳәм муғдарын келисип алынса, дурыс болады. Мысалы, еки жыл даўамында беремен, ҳәр айда пәлен сомнан, десе.

Ўә аләйкум әссәләм. Бундай гәплерге қызыққанның орнына, намазға, оразаға, зикирге қызығыў керек. Көпшилик адамларда қаза намазлары бар, сол қаза намазларды оқыўға қызығыў керек, ҳадал жасаўға, биреўдиң ҳаққысын жемеўге, басқаларға пайдасы тийиўге қызығыў керек.

Ўә аләйкум әссәләм. Иләжы барынша жеп-ишиўди оң қолда қылыў керек. Басқа жумысларды шеп қолда қылғанның зыяны жоқ.

Динниң атынан сөйлеўге абайлы болыў керек. Айырым адамлар: «Пәлендей екен динде», деп биймәлел айтып жибере береди, ал негизинде дин бойынша ол адамның саўаты жоқ болады. Оның орнына пәлен адамнан еситтим, деп айтыў керек. Өйткени Пайғамбар алайҳиссалам: «Ким динниң атынан өтирик гәпти айтса, дозақтағы орнын таярлай берсин», деп айтқан. Бизлер соның ушын билип-билмей «Динде пәлендей делинген», деп айтыўымыз жүдә үлкен қәтешилик болады.

Ўә аләйкум әссәләм. Ҳаж сөзликте «Қас етиў» мәнисинде. Шәрият термининде Каабаны ибадат қылыў ушын қас етиў түсиниледи. Ҳаж дене менен де, мал-дүнья менен де қылынатуғын ибадат болып, Ислам, ҳур-еркин, шаңарағында артықша жетерли азығы ҳәм сапар қуралларына қәдир болған, физикалық жақтан саў-саламат мусылманларға жоллар ашық ҳәм қәўетерсиз болған жағдайда өмири даўамында бир мәрте барыўы парыз болады.

Ҳаждың ўақты шаўўал, зулқаъда айлары ҳәм зулҳижжа айының дәслепки он күни болып есапланады.

«Умра» сөзликте «зыярат, абатлық», деген мәнилерди билдиреди. Каабатуллоҳты арнаўлы жағдайда, арнаўлы кийимде зыярат қылыў «умра», делинеди. Оны «киши ҳаж», деп те атайды. Өмирде бир мәрте умра қылыў таъкидленген сүннет. Умра жыл даўамында орынланады. Умра иҳрам, Каабаны таўап қылыў, Сафа ҳәм Марўа аралығында саъй қылыўдан ибарат.

Ўә аләйкум әссәләм. Булар ҳаққында айтылмаған. Неке мәресиминде ер адам келинге «мәҳр» бериўи керек екени айтылған.

Ўә аләйкум әссәләм. Кредит мәселесине алдын жуўап бердик. Пазыйлет.уз сайтының сораў-жуўап бөлимин излеп, таўып көриң. Сондай-ақ, муслим.уз сайтында да кеңнен жарытылған. Шәрияттың гәпи үстинен мысқыллап изине «миш» сөзин қосыў әдепсизлик.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты