Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

Бес ўақытта оқылатуғын парыз намазлар өз ўақтында оқылыўы керек. Намаздың сыртындағы алты парыздың бири бул - сол намаздың ўақтының кириўи. Ўақтынан алдын оқылған намаз қайтарып оқылады.

Исламда шаңарақ баслығы болыў үлкен мәртебе болыў менен бирге бул үлкен жуўапкершилик те есапланады. Ер адам шаңарағындағы ҳәмме ушын жуўапкер болады. Жуўапкер болғанда да, материаллық-мәнаўий, руўҳий-тәрбиялық, дүнья ҳәм ақыретлик – булардың ҳәммеси тәрепинен де жуўапкер. Еркек өз шаңарағын: ҳаялын, бала-шағасын тойдырыўы, кийинтириўи, үй менен тәминлеўи, тәлим-тәрбия бериўи, әдеп-икрамлы етиўи, ҳадал-пәк инсан етип тәрбиялаўы, тыныш-аманлығын тәминлеўи ҳәм усыларға уқсас бәрше ислерде жуўапкер. Ҳаялының шәрият көрсетпелерине әмел етиўи де усылар қатарында. Әлбетте бәрибир бунда тийкарғы жуўапкер ҳаялдың өзи болып қала береди. Бирақ күйеўи ҳаялын туўры жолға салыўға ҳәрекет етиўи керек.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала мусылман бенделерине бир неше ислерди буйырған, бир неше ислерден қайтарған. Уламаларымыз булардан ең тийкарғыларын қырық парыз етип жазған. Бирақ буннан басқа да парызлар бар.

Қырық парыз

Исламда бес парыз бар:

1. Ийман;

2. Намаз;

3. Ораза;

4. Зәкат;

5. Ҳаж;

Ийманда жети парыз бар:

1. Аллаҳға исениў;

2. Аллаҳтың периштелерине исениў;

3. Аллаҳтың китапларына исениў;

4. Аллаҳтың пайғамбарларына исениў;

5. Ақырет күнине исениў;

6. Қадарға – жақсылық ҳәм жаманлық Аллаҳ тааланың қәлеўи менен болыўына исениў;

7. Өлгеннен кейин қайта тирилиўге исениў.

Таҳараттың парызлары төртеў:

1. Жүзин толық жуўыў;

2. Қолларын тирсеклери менен қосып жуўыў;

3. Басының төрттен бирине масҳ тартыў;

4. Аяқларын тобығы менен қосып жуўыў.

Ғусылдың парызлар үшеў:

1. Аўызды ғар-ғара қылып шайыў;

2. Мурында ашытып шайыў;

3. Денениң ҳәмме жерине суў жеткизиў.

Таяммумның парызлары төртеў:

1. Нийет;

2. Пәк топрақ;

3. Еки қолды таза топраққа урып жүзди сүртиў;

4. Еки қолды топраққа урып, тирсек пенен қосып қолларды сүртиў.

Намаздың парызлар он еки болып, алтаўы намаз сыртында, олар намаз шәртлери делинеди:

1. Денениң (жунуб,таҳаратсызлық, ҳайыз, нифастан) пәк болыўы;

2. Кийимниң пәк болыўы ҳәм аўраттың тослыўы;

3. Намаз орнының пәк болыўы;

4. Намазды өз ўақтында оқыў;

5. Қублаға жүзленип оқыў;

6. Нийет қылыў.

Алтаўы намаз ишинде болып, олар «намаздың рукнлери», делинеди:

1. Намазға тәкбир таҳрима менен кириў;

2. Қыям;

3. Қыраат;

4. Рукуъ;

5. Сәжде;

6. Қаъда.

Және төмендегилер де парыз:

1. Илм алыў;

2. Амри маъруф ҳәм наҳий мункар;

3. Ҳайыз ҳәм нифас илимин билиў;

4. Ырысқыны ҳадал жол менен табыў;

5. Шәрият ҳадал деп белгилеген нәрселерди жеў.


https://t.me/joinchat/AAAAAEUZPAm6wk-2LZebeQ

Ўа алайкум. Ораза тутыў өзиңизге ямаса балаңызға зыян болмаса, яғный сүт шықпай қалыў ҳтб зыянлары болмаса тутыў керек. Бул бойынша шыпакерлер менен мәсләҳәтлесиў керек.

Ўа алайкум ассалам. Пул тигип ойналатуғын ойынлар қумар, деп аталады. Бунлай етип пул табыў ҳарам.

Ўа алайкум ассалам.

1. Қаза намазға бөлек азан айтылады.

2. Мойнында улыўма қаза намазы жоқ адамлар тәртип пенен оқыўы керек. Бирақ балағатқа жеткенинен берли мойнында қаза намазлары бар болатуғын болса, онда қаза қалған таң намазын песиннен кейин оқыса да болады.

Таң намазының сүннетиниң қазасы сол күнниң заўал ўақтына шекем оқылады. Заўал ўақты киргенинен кейин сүннетиниң қазасы оқылмайды.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаж ҳәм умраға жибериў мәселелери бойынша Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының ҳаж ҳәм умра бөлими бар, соған хабарлассаңыз болады, сондай-ақ, ҳәкимиятлардың дин ислери бойынша мәсләҳатшылары да бар.

Ҳаж ҳәм умра ибадаты ҳаққында мағлыўмат алмақшы болсаңыз "Ҳаж ибадаты" китабы қарақалпақ тилинде баспадан шыққан, сол китап арқалы ҳаж ҳәм умра ибадатын үйренип алсаңыз болады. Ҳаж ҳәм умра ибадатына барыўға жазылғанлар ушын елиўбасылар бириктириледи, елиўбасылар да ҳаж ҳәм умра ҳаққында түсиник береди.


paziylet.uz сайтына кирип сораў жиберсе болады. Телеграмнан турып сораў жиберилмейди.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты