Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Ата-анаға шара көриў перзенттиң иси емес. Перзентлер мудамы ата-аналарына мүләйим мәмиледе болыўы керек, ҳәттеки ата-анасы мусылман болмаса да.

Мусылманшылықта жасы үлкен ҳаялға үйлениў жайыз.

Ўа алайкум ассалам. Аяқты Кааба тәрепке қаратып жатыўға, Қураны кәрийм турған тәрепке қаратып жатыўға болмайды. Кааба қубла тәрепте. Диний тәрептен бизлерге қубла болған тәреп Қарақалпақстанда географиялық қубла менен батыстың арасында.

Ўа алайкум ассалам. Китапларда ат гөши мәкруҳи тәнзиҳий делинген. Айырым уламалардың айтыўынша, аттың гөши толық ҳадал. Бурынлары ат урыс ушын жүдә керекли болған, атқа жүдә үлкен мүтәжлик болған, сонлықтан ат гөшин жеў мәкруҳ, делинген, дейди. Имам Әбиў Ҳанифның бас шәкиртлери имам Әбиў Юсуф ҳәм Имам Муҳаммад раҳимаҳумаллоҳ ҳеш бир мәкруҳсыз ҳадал, дейди.

Гөши желинетуғын ҳайўанлар: 1. Жирафа. 2. Кенгуру. 3. Қоян; 4. Қолда бағылатуғын қой-ешки, мал-түйе ҳәм булардың жабайысы да; 5. Ат (айырым уламалар мәкруҳи тәнзиҳий деген). 6. Кийик; 7. Зебра.

Ўа алайкум ассалам. Әлбетте мешит бул Аллаҳ тааланың үйи, бәрше мөмин-мусылманлардың теңдей ҳақы бар орын. Ким ертерек барса, сол адам отырыўға ҳақысы болады. Ҳеш ким мениң орным деп бәнтлеп қоя алмайды.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаял-қызлардың шашы әўрет есапланады. Намазда әўрет жерлер жаўылыўы шәрт.

Ўа алайкум ассалам. Өтирик нәрселерди айтып биреўлерди өсек қылып, мазақлап, биреўдиң ар намысына тийип күлдириў жайыз емес. Болып өткен ўақыяларды, егер гүна ис болмаса, оларды еслеп күлдириўде караҳият жоқ.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты