Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ нийетиңизге жеткерсин! Ҳәдиси шәрийфте: "Пайғамбарымыз алайҳиссалам жетимге қараўшы мениң менен жәннетте мынандай болады деп көрсеткиш ҳәм орта бармағын көрсеткен екен", делинген. Яғный жетимге қараған, оған тәрбия берген, материаллық ҳәм мәнаўий тәрептен жәрдем берген адам жәннетте пайғамбарымыз алайҳиссалам менен жақын болатуғын екен. Негизинде жәннетке ҳәмме де кире бермейди. Енди ойлап көрейик, жәхннетке кирип ҳәм Пайғамбар алайҳиссаламның қасынан орын ийелеў бул уллы бир дәреже.

Жетимге қараў оны үйге алып келип, қарамғына алыў менен ғана болмайды, ал оған мудамы жақсы мәмиледе болып, тәлим-тәрбиясын да жақсы дәрежеге алып шығыў менен болады.

Ҳәдиси шәрийфте: "Ең жақсы үй - онда жетим болып оған жақсы мәмиле қылынған үй. Ең жаман үй - онда жетим болып, оған жаман мәмиледе болынған үй", делинген.

Ўа алайкум ассалам. Турған, отырған ҳәм жамбаслаған ҳалда айтыўға болады. Әлбетте жатып айтқаннан отырып яки турып айтқан абзал. Жатқанда зикир қылмай жатқаннан зикир қылып жатқан абзал.

Ўа алайкум ассалам.

Бул ҳаққында қарақалпақ тилинде баспадан шыққан "Саламат ана ҳәм бала" китабынан мағлыўмат алсаңыз болады.

Ақыйқа сөзликте жаңа туўылған перзенттиң басындағы шашқа айтылады. Жаңадан перзентли болғанда, оның шашы алынып, соның аўырлығынша алтыннан яки оның муғдарындағы пулдан садақа бериледи ҳәм қурбы жеткенлер бир қой, имканияты кеңирек адамлар еки қой шалып, иҳсан береди.

Ақыйқа қурбанлығын сойыў мубаҳ.

Ақыйқа қурбанлығы баланың туўылған күнинен ер жеткенше сойылыўы мүмкин. Бирақ жетинши күни сойылыўы пазыйлетлирек. Туўылғанынан кейин жетинши күни балаға ат қойылып, шашы алынады, қырқылған шаш аўырлығы муғдарынша жарлыларға алтын ямаса гүмис садақа етип бериў мустаҳаб.

Ақыйқа қурбанлығының гөшинен ийеси жеўи басқаларға жедириўи ҳәм садақа етип тарқатыўы мүмкин.


Ўа алайкум ассалам. Қуран оқып үйрениў ушын ҳәзирде Өзбекстан бойлап ҳәмме медреселерде Қураны кәрийм курслары шөлкемлестирилген. Солар қатары Нөкис қаласындағы ал Беруний медресесинде де Қураны кәрийм курслары бар, сол жерден үйрениўиңизге болады. Намаз оқыўды үйренбекши болсаңыз қысқаша намаз китабы баспадан шығып, китап дүканларына жеткерилген, соннан үйренсеңиз болады.

Ўа алайкум ассалам. Шәриятта көрмей турып турмыс қурыў усынылмаған. Пайғамбар алайҳиссалам саҳабаларға алдын көрип кейин үйлениў керек екенин айтқан.

Бирақ бул ушырасыўда қыз баланың маҳрамларынан бири болыўы шәрт, яғный, әжағасы, иниси, әкеси, дайысы, балағатқа жеткен баласы.

Бирақ бул ушырасыўда ҳәддинен аспаў керек.

Ўа алайкум ассалам. Инсанның үлкен ҳәм киши дәрети ҳарам есапланады. Булар тийген кийим менен намаз оқылмайды. Денеге тийсе тазаланыўы ўәжиб болады.

Ўа алайкум ассалам.

Докторлар наўқас адамға керекли дәрини жазып бериўи дурыс ҳәм бул ис оның өз ўазыйпасы. Бирақ керексиз дәри жазып бериўи ямаса арзан дәрини пәлен жерден ал деп, ортада олар менен келисип пул ислеўи ҳарам болады. Бул ҳарам ис болыўы менен бирге үлкен қыянет есапланып, бундай қылыўшылар қыянеткер болады.

Өзиниң керексиз товарларын өткериў ушын акциялар шөлкемлестирип, адамларға зыян ис қылыў да дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Намаздың сыртындағы алты парыздың бири - сәтри әўрат, яғный әўрет жерлериниң жаўық турыўы. Намаз оқып атырған ҳаял-қызлар әўрет жерлерин, яғный қол алақанлары, аяқ табанлары ҳәм жүзинен басқа барлық жерлери кийим менен тосылыўы лазым.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты