Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Қарызды кештим дегеннен кейин ол қарызлықтан шығады. Соның ушын оны қайтып алыўға болмайды.

Ўа алайкум ассалам. Дажжал бул - ақыр заманнан алдын шығатуғын бир адам болып, оның бир көзи болады, делинген ҳәдиси шәрийфлерде. Ол инсаныятты динсизликке шақырып, мусылманларды дининен шығарыўы айтылған. Соның ушын дуўаларда Аллаҳ тааладан Дажжал фитнасынан пана бер деп соралады. Ақырзаманнан алдын Ийса алайҳиссалам аспаннан түсип, сол Дажжалды найза менен өлтиреди.

Ўа алайкум ассалам.

1. Қаза намазлардың ҳеш бири даўыслап оқылмайды, тек ғана жәмәәт пенен көпшилик қаза етип қойса ҳәм жәмәәт пенен сол қаза намаз оқылынатуғын болса, сол ўақытта даўыслап оқылатуғын намазлар яғный таң, шам ҳәм қуптан намазларының қазасы да даўыслап оқылады. Бир өзиңиз оқығанда даўыслап оқымайсыз.

2. парыздың нийети менен бирдей, тек ғана парыз деген жерин сүннет, деп айтылады.

3. Таң, шам ҳәм қуптан намазларын бир өзиңиз оқығаныңызда парызларында даўыслап оқыў ықтыярлы болады.

Ўа алайкум ассалам. Бундай ислер илимсизлик нәтийжесинде келип шыққан. Қайтыс болған адамның кийимлерин жағып жибериў керек емес, оны әдетте ағайинлерге, жақынларына бериледи. Кимге керек болса, сол алады.

Ўа алайкум ассалам. Өлгеннен кейинги болатуғын жағдайлар ғайып ислери болып, олар ҳаққында Қураны кәрийм ҳәм ҳәдиси шәрийфлерде баян етилген. Қәбир жатқанлар ҳәттеки келгенлердиң аяқ даўысларына шекем еситиўи айтылған. Қураны кәриймди өлгенлерге оқып бағышлаўымыз сүннет әмел болып, Пайғамбарымыз алайҳиссалам айтқан. Ақыйда китапларымызда дуўалардың жетик дәрежеде тәсири бар екени айтылған.

Ўа алайкум ассалам.

Бундай ислер айтылмаған. Тек ғана мәҳр түсиниги бар. Мәҳр - неке мүнәсибети менен еркек ҳаялына беретуғын той саўғасы. Буның ең кеми 10 дирҳам. 10 дирҳам зәкат муғдарының жигирмадан бирине тең болады. 2018-жылы Өзбекстан Мусылманлары басқармасы зәкат муғдарын 16 млн екенин мәлим етти. Демек мәҳрдиң ең кем муғдары 800 мың болады. Мәҳрди көп бериўге шегара қойылмаған.

Қәте еситкенсиз. Ондай гәплер жоқ. Некесиз туўылған болса да, ҳаялы ҳәмиледар ўақытта некеден өткен болса да, туўылған қыз әкесине нысбат берилип, сол еркектиң қызы есапланады.

Некесиз жасаў бул - Аллаҳ тааланың алдында ерли-зайып болмай жасаў дегени. Кеш болса да, некеден өтип алыў керек.

Бундай етип жуўыў, дәрет алыў әдеплеринен, бирақ шәрт деген жери жоқ, бундағы ең әҳмийет қаратыўымыз керек болған тәрепи нажасаттың қалмаўы. Егер нажасат қалатуғын болса таҳарат алсақ та, намазымыз туўры болмай қалады.

Ўа алайкум ассалам.

1. Каналымызды гүзетип барың, уламаларымыз тәрепинен көрсетилген дуўаларды таслап барамыз.

2. Кийим жуўылыўы менен пәк болады.

3.Төсекке нажас алдын тийген болып, кийимге жуқпайтуғын дәрежеде қурғап кеткен болса, кийимди нажас етпейди.

4. Улыўма оқымағаннан намазды усындай етип үйренип алған абзал. Бирақ, намаздың парыз әмеллери қылынбаса, намаз орнына өтпейди.

5. Қураны кәрийм курслары медреседе ашылған

Ўа алайкум ассалам.

Бир жыныстан болған еки нәрсени, биреўин артығы менен алмастырыў мүмкин емес. Пластиктеги пул менен нақ пулдың қуны бирдей есапланады, пластикти бес-он процент қойып нақ етиў дурыс емес. Ақырғы ўақытлары Президентимиздиң ҳәрекетлери менен көп банклерде алмастырыў шаҳабшасы ислеп тур.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты