Сораў жуўаплар

Ассаламу алайкум. Жасым өтип кетти, деп таслап қоймастан, еле де неке оқытыў керек. Кеш болса да, азан айттырғанның ҳеш зыяны жоқ. Ҳештен көре кеш жақсы.

Ата-ана алдында перзенттиң ўазыйпалары болғаны киби, перзенттиң алдында ата-ананың ўазыйпалары бар. Солардың ишинде ҳәр бир ата-ана өз перзентине Аллаҳты, жәннет-дозақты, биреўдиң ҳақысын жемеўди, ҳадал жасаўды, мудамы жақсылыққа умтылыўды, ҳәм басқа да билиўи лазым болған илимлерди үйретиўи лазым.

Айырым ата-аналар ўақтында өз ўазыйпасына итибарсызлық қылғаны, перзентлерине бул нәрселерди үйретпегени ақыбетинде шаңарақ қурғанда шәрт болған неке өз ўақтында қыйылмай қалған.

Перзентлер де ата-анасы үйретпеген болса да, ақылы тоқтап ақты аққа, қараны қараға айыра алатуғын жасқа жеткеннен кейин ең кеминди өзи излеп үйренип алыўы керек.

Ўа алайкум ассалам. Каҳф сүреси 110 аяттан ибарат. Жазылыўы ярым парадан көбирек. Соның ушын арабий жазыўынан оқығаныңыз мақул. Ҳәзирги күнде Қуран оқып үйренбекшимен деген адамлар ушын үш айлық арнаўлы курс Нөкис қаласында бар.

Ўа алайкум ассалам. Аллаҳ таала шаңарағыңызға аўызбиршилик, берекет берсин.

Жәмийетте айырым шаңарақлардың сизиң аўҳалыңызға түсиўине жасларда диний илимниң саязлығы, жас шаңарақлардың шаңарақ алдындағы жуўапкершилигин, ақыретте Аллаҳ тааланың алдында жуўап бериўин сезинбегенликтен ямаса улыўма билмегенликтен келип шығып атыр. Бул орында еки тәреп арасында қандай гәп-сөз өткени бизге намәлим. Бирақ еки тәрептен қайсы бири Аллаҳтан көбирек қорқатуғын болса, Аллаҳтың разышылығына көбирек ериспекшимен дегени болса, әне сол көбирек ҳәрекет етип шаңарақты сақлап қалады.

Ўа алайкум ассалам. Үйинде болған адам ғусыл ўәжиб болған ҳалда, таҳәрат пенен намаз оқыўы дурыс емес. Мусылман адам кемтар болып жасаўға шақырылған, бирақ бул ғусыл ушын шараят жаратпаў керек дегени емес. Уламалардан бирине сиз айтқан сораў берилгенде: "Алдын ғусылға шараят жаратып, кейин жунуб болсын", деген екен.

Ўа алайкум ассалам. Қәбирстанлардан перзент сорап болмайды. Ол жерде жатқанлар да бизлердей бенделер. Олар бизлердиң дуўаларымызға, Аллаҳ тааладан оларға жеңиллик бериўин сораўымызға мүтәж.

Без алкогол пиво ҳаққында айтатуғын болсақ, мәс қылмайтуғын ишимлик, деп айырым орынларда жайыз деген, бирақ азырақ болса да тақўасы бар адам, бул ишимликтиң атын еситиўи менен ақ оннан тыйылады. Сондай ақ, айырым қәнигелер без алкогол деп айтылғаны менен мәлим бир муғдарда алкогол бар екенин де айтқан.

Уламаларымыз перзент көриўи кешиккен ерли-зайыпларға истиғфарды көп айтыўды усыныс еткен. Истиғфарды ҳәр күни жүз мәртеден, илажы болса оннан да көбирек айтылса, иншааллаҳ, Аллаҳ таала мәселени жақсы тәрепке шығарады.


Ўа алайкум ассалам. Болады. Мешит имам ҳәм наибларына хабарлассаңыз, азан айтып қояды.

Ўа алайкум ассалам. Сизге бир неше нәсият. Биринши нәўбетте сиз қай жерге мүрәжат етип атырғаныңызға итибар бериң. Бул Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының рәсмий сайты. Бул жерде алды-қашты нәрселер болмайды. Бул жерде шәрият мәселелери, яғный ибадат, шәръий қарым-қатнас, алды-берди ҳәм соған уқсас фиқҳий мәселелер ҳәм тағы басқа да ислам дини илимлери бойынша сораўлар бериледи. Бизлер де сораўларға ядтан жуўап бермеймиз, ал алдын бул сораў бойынша қандай мәселелер көрилген, уламалар не деген, фиҳқ ҳәм тағы басқа китапларда не делинген ҳәммеси толық көрилип кейин сол тийкарда шәрияттың гәпин айтамыз.

Екиншиден, сизиң берип турған сораўдың өзи қәте. Мусылманшылықта намәҳрәм ҳаял-қыз бенен ушырасып жүриў қатаң тәризде ҳарам ис.

Сиз бундай жасырын ушырасыўларды жыйнастырың, оның орнына тыянақлы, Аллаҳтан қорқатуғын бир қыз таўып, некелеп үйлениң. Аллаҳ таала берекетин берсин.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты