Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Пластиктеги пул менен нақ пул бир жыныстағы нәрсе болғаны ушын пластиктеги пулды процент есесине алмастырыў мүмкин емес.

2. Мусылманшылық әмеллери пәлен бир адамның ислери менен өлшенбейди, ал ислам шәрияты китаплары менен белгиленеди. Пәлен мақсым бир ҳарам исти қылса, сол ис шәриятта бар дегени емес. Ал сол адамның нәпси соған буйырғанын көрсетеди.

Жаназаны тез шығарыў Пайғамбар алайҳиссаламның буйрығы. Жаназа шыққан үйде үш күнге шекем аза болады. Аўқат асыўы дурыс болмайды. Бул ислер бир нешше мәртелеп айтылды ҳәзирде де айтылмақта, өзимизде бул бойынша илим пайда болғаннан кейин буған әмел етиўимиз керек. Пәленше мақсымның ямаса пәленше ақсақалдың бул исти қылмаўы олардың шәрият әмелине қайшы ис ислегенин ҳәм гүнаға батқанын көрсетеди, олар қылды деп бизлер де ондай ислемеўимиз керек. Аллаҳ таала бизлерге гүнаға батпаў жолын көрсеткен екен, туўры жолдан жүриўимиз, пәленшелердиң емес мусылманшылықтың гәпине жүриўимиз керек.

Ўа алайкум ассалам. Рамазвн оразасы парызы айн есапланады. Соның ушын да басқа адамның орнына Рамазан оразасы тутылмайды. Ҳаж мәселесинде Ҳаж бадал етсе болады.

Ўа алайкум ассалам. Биз фиқҳ китапларында айтылған ҳүкимлрди айтамыз. Өзимизден пикир қосыўымыз дурыс болмайды. Үйленбеген жигит пенен турмыстан қайтқан ҳаял арасында неке түседи.

Ўа алайкум ассалам.

1. Аллаҳ тааланы мойынламайтуғын адам шәрият тилинде мусылман есапланбайды. Мусылман болмаған адамның жақсы ислери ҳабата, яғный жоққа шығады.

2. Жақсы сөз бенен, ақыл-нәсият пенен, илим менен түсиндириледи.

Ўа алайкум ассалам. Намазда хушуъ ҳәм хузуъ пенен турыў керек. Буның ушын биринши нәўбетте, намазға кирисип атырғанда пүткил дүньяның патшасының алдында турғанымызды өзимиз сезиниўимиз керек. Бул ҳаққында Шайх Муҳаммад Садық ҳәзиреттиң "Руўхый тәрбия", китабынан кеңирек мағлыўмат табасыз.


Ўа алайкум ассалам. Сораўды кеңирек түсиндириң.

Ўа алайкум ассалам. Аўқаттан кейин дуўа етип турыў сүннет әмел. Қуран оқыў уламаларымыздың әдети. Қуран оқыўда үйге берекет кириўи, тиләўаттан кейин дуўаи хайр соралыўы, өткенлердиң руўхына бағыш етиў, әлбетте жақсы ис. Бунда қайсы аяттың оқылыўы ықтыярлы. Тилге жеңил болғанын оқыған мақул.

Ўа алайкум ассалам. Қарақалпақ тилинде шығарылған намаз китаптан үйренсеңиз болады, намаз ҳаққында түсинбеген жерлериңизди, сондай-ақ, басқа да диний сораўларыңызды жергиликли мешит имам хатиблери ҳәм имам наиблеринен сораўыңызға болады. Халықтың диний мүтәжликлерин орынлаў имам ҳәм имам наиблериниң ўазыйпасы.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты