Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Турған, отырған ҳәм жамбаслаған ҳалда айтыўға болады. Әлбетте жатып айтқаннан отырып яки турып айтқан абзал. Жатқанда зикир қылмай жатқаннан зикир қылып жатқан абзал.

Ўа алайкум ассалам.

Бул ҳаққында қарақалпақ тилинде баспадан шыққан "Саламат ана ҳәм бала" китабынан мағлыўмат алсаңыз болады.

Ақыйқа сөзликте жаңа туўылған перзенттиң басындағы шашқа айтылады. Жаңадан перзентли болғанда, оның шашы алынып, соның аўырлығынша алтыннан яки оның муғдарындағы пулдан садақа бериледи ҳәм қурбы жеткенлер бир қой, имканияты кеңирек адамлар еки қой шалып, иҳсан береди.

Ақыйқа қурбанлығын сойыў мубаҳ.

Ақыйқа қурбанлығы баланың туўылған күнинен ер жеткенше сойылыўы мүмкин. Бирақ жетинши күни сойылыўы пазыйлетлирек. Туўылғанынан кейин жетинши күни балаға ат қойылып, шашы алынады, қырқылған шаш аўырлығы муғдарынша жарлыларға алтын ямаса гүмис садақа етип бериў мустаҳаб.

Ақыйқа қурбанлығының гөшинен ийеси жеўи басқаларға жедириўи ҳәм садақа етип тарқатыўы мүмкин.


Ўа алайкум ассалам. Қуран оқып үйрениў ушын ҳәзирде Өзбекстан бойлап ҳәмме медреселерде Қураны кәрийм курслары шөлкемлестирилген. Солар қатары Нөкис қаласындағы ал Беруний медресесинде де Қураны кәрийм курслары бар, сол жерден үйрениўиңизге болады. Намаз оқыўды үйренбекши болсаңыз қысқаша намаз китабы баспадан шығып, китап дүканларына жеткерилген, соннан үйренсеңиз болады.

Ўа алайкум ассалам. Шәриятта көрмей турып турмыс қурыў усынылмаған. Пайғамбар алайҳиссалам саҳабаларға алдын көрип кейин үйлениў керек екенин айтқан.

Бирақ бул ушырасыўда қыз баланың маҳрамларынан бири болыўы шәрт, яғный, әжағасы, иниси, әкеси, дайысы, балағатқа жеткен баласы.

Бирақ бул ушырасыўда ҳәддинен аспаў керек.

Ўа алайкум ассалам. Инсанның үлкен ҳәм киши дәрети ҳарам есапланады. Булар тийген кийим менен намаз оқылмайды. Денеге тийсе тазаланыўы ўәжиб болады.

Ўа алайкум ассалам.

Докторлар наўқас адамға керекли дәрини жазып бериўи дурыс ҳәм бул ис оның өз ўазыйпасы. Бирақ керексиз дәри жазып бериўи ямаса арзан дәрини пәлен жерден ал деп, ортада олар менен келисип пул ислеўи ҳарам болады. Бул ҳарам ис болыўы менен бирге үлкен қыянет есапланып, бундай қылыўшылар қыянеткер болады.

Өзиниң керексиз товарларын өткериў ушын акциялар шөлкемлестирип, адамларға зыян ис қылыў да дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Намаздың сыртындағы алты парыздың бири - сәтри әўрат, яғный әўрет жерлериниң жаўық турыўы. Намаз оқып атырған ҳаял-қызлар әўрет жерлерин, яғный қол алақанлары, аяқ табанлары ҳәм жүзинен басқа барлық жерлери кийим менен тосылыўы лазым.

Ўа алайкум ассалам. Мойнында қаза намазы жоқ адам, алдын қаза намазларын тәртип пенен оқып алады, соң кейинги намазын оқыйды. Бирақ кейинги намаздың ўақты шығып кетиў итималы болған жағдайда ғана сол намазды оқып алса болады. Бирақ бундай етип өмири даўамында қазасы жоқ адамлар аз.

Қаза намазларының саны алтаўдан көп болғанлар ушын тәртип шәрт емес. Олар миясар болғанын оқый береди. Яғный алдын ўақты кирген намазды оқып кейин қаза намазларын оқыса да болады.


Ўа алвйкум ассалам. Бундай гәплерге исенбең. Итияж болса буларды түнде де қылса болады. Ҳеш зыяны жоқ.

Бундай гәплер өз-өзинен шықпаған. Геўгим түскенде үй сыпырғаннан күндизи жарық ўақытта сыпырған мақул, соның ушын түнде сыпырма делинген.

Ҳаял адам түнде суўға барыўы да қолайсыз, әсиресе аўыллық жерлерде түнде суў керек болса, ҳаял адам емес, еркек адамлар барғаны мақул.

Тырнақты да күндизи жарық ўақытта алған мақул.


Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты