Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

Таҳарат алып мәси кийилсе, муқим адам бир күн даўамында, ал мүсәпир адам үш күн даўамында мәсиге масҳ тартыўы мүмкин. Ўақыт таҳараты сынған ўақыттан баслап есапланады.

Ўа алайкум ассалам.

Жақынлықтан алдын "Аллооҳуммә жәннибнәш шәйтоон. Ўә жәннибиш шайтоонә мәә розәқтәнәә", деген дуўаны оқыў лазым.

Мәниси: Аллаҳым шайтанды бизлерден шетлет ҳәм бизлерге ырысқы еткениңнен шайтанды шетлет.

Китапларда айтылыўынша, ким бул дуўаны оқығаннан кейин перзентли болса, ол балаға шайтан зыян жеткере алмайды.

Ўа алайкум ассалам. Бақара сүреси Қураны кәриймдеги ең үлкен сүре, еки ярым пара, яғный елиў бет әтирапында. Буны арабшадан ядлағаныңыз жөн.

Ўа алайкум ассалам. Машинаға зийнет ушын ямаса пайдаланыў ушын тәсбиҳ асып қойыўдың зыяны жоқ. Бирақ айырым түсинбеген адамлар, мени сақлайды, деген қәте итиқадта түрли нәрселерди асып қойыўы, әсиресе, қызыл қағазларды алдыңғы айнаның шетине қойыўы қәте ис. Мусылманшылықта бундай түсиник жоқ.


Ўа алайкум ассалам. Сүннет етиў шәрият тилинде хатна, делинеди. Хатна болып туўылған балалар хатна етилмейди. Хатна болып туўылған балаларда, егер артықша ет болса, алып тасланады.

Ўа алайкум ассалам.

Ҳажар ул-асўад «Қара тас», дегени болып, ол Кааба есигиниң шеп тәрепиндеги мүйеште желке барабарында жайластырылған қара тас. Ҳажылар оны ҳүрметлеп сүйеди, себеби оның жәннеттен шыққанлығы туўрысында рәўият бар. Ҳаж мәўсиминде Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салам да оны сүйген. Соның ушын имкәни болса, ҳәр бир ҳажы сүйиўи, иләжи болмаса, белгили ишаралар ҳәм тәкбирлер менен кипаяланыў сүннет болып қалған. Каабаны таўап қылыў Ҳажар ул-асўад жайласқан мүйештен басланады.

Ўа алайкум ассалам. Медреселерде болатуғын кириў имтиханлары өзин сынап көриў ушын емес.

Алтын медаллары бар талабанлар ушын кириў имтиханларына артықша балл қосылмайды.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты