Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Пул тигип ойналатуғын ойынлар қумар, деп аталады. Бунлай етип пул табыў ҳарам.

Ўа алайкум ассалам.

1. Қаза намазға бөлек азан айтылады.

2. Мойнында улыўма қаза намазы жоқ адамлар тәртип пенен оқыўы керек. Бирақ балағатқа жеткенинен берли мойнында қаза намазлары бар болатуғын болса, онда қаза қалған таң намазын песиннен кейин оқыса да болады.

Таң намазының сүннетиниң қазасы сол күнниң заўал ўақтына шекем оқылады. Заўал ўақты киргенинен кейин сүннетиниң қазасы оқылмайды.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаж ҳәм умраға жибериў мәселелери бойынша Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының ҳаж ҳәм умра бөлими бар, соған хабарлассаңыз болады, сондай-ақ, ҳәкимиятлардың дин ислери бойынша мәсләҳатшылары да бар.

Ҳаж ҳәм умра ибадаты ҳаққында мағлыўмат алмақшы болсаңыз "Ҳаж ибадаты" китабы қарақалпақ тилинде баспадан шыққан, сол китап арқалы ҳаж ҳәм умра ибадатын үйренип алсаңыз болады. Ҳаж ҳәм умра ибадатына барыўға жазылғанлар ушын елиўбасылар бириктириледи, елиўбасылар да ҳаж ҳәм умра ҳаққында түсиник береди.


paziylet.uz сайтына кирип сораў жиберсе болады. Телеграмнан турып сораў жиберилмейди.

Ҳасан ибн Әлий разыяллаҳу анҳудан рәўият етиледи: "Мен Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламнан “Сени шубҳаға салатуғын нәрсени қойып, шубҳасызын таңла. Себеби дурыс болыў бул қәтержамлық. Өтирик бул шубҳа” дегенин еслеген еди". Имам Насаий рәўияты.

Ўа алайкум ассалам. Өзбекстан мусылманлары басқармасының рәсмий muslim.uz сайтына қараслы http://mp3muslim.uz/ сайты бар. Сиз бунда тек Қураны кәриймниң мп3 форматын ғана емес, ал оннан басқа да марузалар, салаўатлар ҳәм т.б. керекли мағлыўматларды алыўыңыз мүмкин.

Ўа алайкум ассалам.

1. Бизлердиң Ҳанафия мәзҳабымызда намазда турғанда қол байланғанда киндиктиң астында турады. Айырым адамлар тәбийий ҳалда қолы келте болғанлығы ямаса ҳәдден артық семиз болғанлығы ушын киндигиниң астынан еки қолын қосып тура алмаўы мүмкин, олар өз жағдайынан келип шығып имканы барынша еки қолын төменирек услап турады.

2. Ғусылда үш шәрт бар, мурынға ашығанша суў алыў, аўызды ғарғара етип жуўыў, денениң ҳәмме жерин жуўыў. Егер денениң бир жерине қан жабысып асты жуўылмай қалған болса, дене толық жуўылмаған болады.

3. Маҳрам ҳаял-қызлар. Анасы (анасының анасы, әкесиниң анасы ҳәм қанша жоқарысы бар болса ҳәммеси), қызы (ақлық, шаўлық қызлары да), туўысқан әжапасы, қарындасы, әкесиниң әжапа ҳәм сиңлилери, анасының әжапа сиңлилери, қайын енеси, өгей қызы, келини, емизген анасы, емизген анасының қызы ҳтб.

4. Мусылманшылықта бул өмир аманат сыпатынла қаралады, ўақты келип аманат тапсырылады. Қураны кәриймде: "Өзлериңиздиң нәпслериңизди апатқа тасламаң", мәнисиндеги аяты кәрийма бар. Бул аяттан, ҳәр бир мусылман адам өзин апаттан, кеселликтен, оннан да басқа зыян нәрселерден өзин қорғап жүриўи керек екенин түсинемиз.

5. Нәбий алайҳиссалам: «Бес фасиқ ҳадалда да ҳарамда да өлтириледи. Олар: жылан, ала ғарға, тышқан, қутырған ийт ҳәм калхат», деген.

Булар адамға көп зыяны бар жанзатлар. Мусылман адам әдетте меҳрибаншылыққа бейим болады, ҳәттеки зыян беретуғын нәрселерди де өлтирмеўге ҳәрекет етеди. Соның ушын да, мусылман адамға зыян беретуғын жоқарыдағыларды өлтирсе болады, деген мәнидеги ҳәдис.

6. Садақа мүтәж адамға бериледи. Иҳсан мүтәж болмаған адамларға да қылынады.

7. Өз разылығы менен саўға етилген нәрсе, саўға берилген адамның мүлкине айланады. Оны қайтарып алыўы дурыс емес.

8. Ҳәзирети шайх Муҳаммад садық ийесине билдириў шәрт емес, деп жуўап берген екен.

Ўа алайкум ассалам.

Мусылман адам көп гүманшыл болыўдан сақланыўы керек. Айырым гүманлар гүна болады.

Халқымызда дуўа сөзин қәте түсиниў жағдайлары ушырап турады. Дуўа бул - бендениң Аллаҳ тааладан мүтәжликлерин сораўы, өзиниң Аллаҳ таалаға мүтәж екенин билдириўи. Ҳәр бир мусылман адам өзин, шаңарағын, ағайин-туўғанларын дуўа етип жақсылықларды тилеп отырады. Дуўадның әлбетте бул дүньяда да, ақыретте де, тирилерге де, өлилерге де пайдалары бар.

Айырым адамлардың бир-бирине зыян ислерди қылыўы, сыйқыр (сеҳр) болады. Мусылманшылықта бундай ислер менен шуғылланыў ҳарам, оған барыў да, апарыў да, арасында жүриў де, барыўға мәсләҳат бериў де ҳарам болады, үлген гүна ис болады.

Әдетте бундай ислер Қуран аятларын оқыў менен жақсы болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты