Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Шәрий ҳүким тәрепинен қарағанда күйеўиниң атын айтып шақырыўы мүмкин.

2. Болады. Бирақ ҳәзирги карантин жағдайында, узақтан келген де, жақыннан келген де қол берип көриспеген мақул ис.

Ўа алайкум ассалам. Адамлардың иси жүдә ҳайран қалдырады мени. Өзи шәриятта процентке пул алыў ҳарам екенин биледи. Бул Қураны кәриймдеги Аллаҳ тааланың буйрығы.

Бул - бериўши де алыўшы да разы болса, бола беретуғын ис емес. Бундай деп айтыў мисли арақхор адамның ҳеш кимге зыян берместен ишсем бола ма, дегендей гәп.

Аллаҳ таала бир иске буйырған болса, онда әлбетте бир ҳикмет болады. Бизлер сол ҳикметке емес, ал буйрыққа қараўымыз керек. Процент алғанда алыўшыға зыян тийеди соның ушын ҳарам деп ойламаң, бул истиң ҳарам болыўы Қуранда айтылғаны ушын, негизинде. Ал, алыўшыға зыяны тийиўи болса, ҳарам истиң зыянлы екенлигинде.

Сораўға келетуғын болсақ, егер еки тәрепте мусылман болса, бундай истен дәрриў қайтсын, қарыз берген тәреп тек қарызын қайтарып алсын ҳәм тез тәўбе етсин, алыўшы да қарызын өтесин ҳәм тез тәўбе етсин. Бундай ис пенен шуғылланыўшылардың ақырети жаман болыўы, ақфретте тентиреклеп қалыўы айтылған. Аллаҳ ҳәммемизди бундай истен сақласын.

Ўа алайкум ассалам.

1. Сүт тәрептен болмаса, байланысыў тәрептен намәҳрам болады.

2. Мына силтемени басың:

https://t.me/paziyletuz/10388

Ўа алайкум ассалам. Еки ийинде еки периште отырады дегенин ҳақыйқый мәниде отырады деп түсинбең, буның мәниси еки периште адамның ҳәмме әмеллерин жазып барады, жақсысын да жаманын да. Адам жаман исти қылыўдан ең қурмағанда сол периштелерден уялыўы, Аллаҳтан қорқыўы керек.

Ўа алайкум ассалам. Жақсы интә менен ҳәрекет етип оқығанлар әлбетте Қураны кәриймди өзи оқый алыў дәрежесине ериседи. Бирақ ҳәзирде басқа оқыў орынлары киби үш айлық оқыў курслары да ўақтынша тоқтатылған.

Ўа алайкум ассалам. "Бисмиллаҳ" даўыс шығарылып айтылады, себеби умытып айтпағанлар есине түсип айтыўы ушын. "Әлҳамдулиллаҳ" иштен айтылады, жеп болмағанларға қолайсызлық туўылмаўы ушын.

Негизинде аўқаттан алдын тек "Бисмиллаҳ", деп қойылмайды, ал "Бисмилләҳир Роҳмәнир роҳийм", делинеди. Аўқаттан кейин де тек "Әлҳамдулиллаҳ", деп қоймастан, "Әлҳамдулилләҳилләзий ать амәний ўә сәқоний ўә жәъаләний минәл муслимийн", делинеди. Көпшилик пенен бирге аўқатланып атырғанда бирден турып кетпестен, басқалардың да болыўын азырақ күтип, кейир бирге дуўа етип дастурханнан турыў бул жоқары әдеплерден. Көпшилик болғанда: "Әлҳамдулилләҳилләзий атьамәнә ўә сәқонә ўә жәъаләнә минәл муслимийн", делинеди.

Ўа алайкум ассалам. Каҳф сүреси 23-24-аятларында "Аллаҳ қәлесе", деген сөзди айтыўға буйрық бар. Уламаларымыз қудай сөзин ислетиў жайызлығын айтқан. Қудай сөзи парсы тилинде илаҳ деген мәнини аңлатады, бул туркий тилде тәңри деп те айтылады. Аллаҳ қәлесе, деп айтыў мақулырақ.

Ассаламу алайкум. Қуяш бир найза муғдары шыққаннан кейин уйқылаўға болады. Соған шекем Қуран оқып отырыў ямаса зикир етип отырыў керек.

Ассаламу алайкум. Аллаҳ таала орынлап атырған намазыңызды қабыл етсин, басқаларын да баслап алыўды несип етсин. Жаман ой ҳәмме адамға да келеди, әҳмийетлиси, сондай ўақытта Аллаҳты, қыяметти, жәннет ҳәм дозақты еслеп бундай пикирлерден, ойлардан қайтыўыңыз. Көбирек китап оқың, ҳәзирде бир неше диний китаплар қарақалпақ тилинде баспадан шыққан. Ҳәр бир мусылманға керек мағлыўматлар жазылған бул китапларда.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты