Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Медреседеги үш айлық курс Қуран оқыўды үйрениўшилерге арналған, бунда жаслар менен бир қатарда жасы үлкен аталар да, әжелер де оқыўы мүмкин.

Ўа алайкум ассалам. Рамазаннан кейин тутылатуғын алты күн нәпил ораза, оның Рамазанға байланысы жоқ. Ол алты күнди тутыў ықтыярлы. Шәўўәл айы 21-июньға шекем даўам етеди, ол алты күнди Шәўўәл айы ишинде тутсаңыз болады.

Ўа алайкум ассалам. Пара бериў де, алыў да ҳарам есапланады. Аллаҳ таала бул истен қайтарған. Мусылманшылықта Аллаҳ тааладан басқадан қорқылмайды. Егер биреў мәжбүрлеп пара алып атырған болса, ол пара берген емес, ал басқыншылық болады. Булардың ҳәммесинен Аллаҳ сақласын.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәдиси шәрийфте: "Еснеў шайтаннан болып, егер еснеў келсе, илажы болғанша оны қайтарсын. Адам еснесе шайтан оннан қуўанады», делинген. Соның ушын да еснеў тутқанда усы айтылғанларға әмел етиледи.

Ўа алайкум ассалам. Дәҳрийлер әдетте көпшилик адамлар түсинбейтуғын сораўларды ортаға таслап адамлар, әсиресе, жасларды адастырмақшы болады, ал ҳақыйқый илимли адамлар менен жүзбе-жүз келиўден қашады. Соның ушын тек рәсмий каналларға кириўди мәсләҳәт беремен. Мысалы усы Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының рәсмий пазыйлет сайты ҳәм оның социал тармақлардағы каналларына ағза болыў керек. Дин мәселесинде түсинилмеген орынларын усы сайтқа жолласа болады.

Ўа алайкум ассалам. Қаза оразаны тутқанда таң атпастан алдын нийет етмў керек. Бунда сол тутып атырған оразасы қаза екени айтылады. Кеште аўыз ашқанда әдеттеги дуўа оқылады.

Ўа алайкум ассалам. Алдын гүнаның не екенин түсиндириң. Гүна қылыў Аллаҳ тааланың мийриминен узақластырыўын, көп гүна қылы бериў, ашықшасына гүна қыла бериў, бунда ҳеш кимнен айбынбаў, адам фәҳминиң гүнаны аңламайтуғын аўҳалға барып қалыўын түсиндириң. Гүна истен қайтарыўда тәсирли рәўиятларды айтыў да мақсетке муўапық ис.

Ўа алайкум ассалам.

"Әстағфируллоҳ"; "Әстағфируллоҳәл азийм"; "Әстағфируллоҳ ўә әтиўбу илайҳ.

Қанша көп айтсаңыз сонша жақсы.

Ўа алайкум ассалам. Ҳадал нәрселерди жеў мубаҳ, ҳарам нәрселерди жеў гүна. Колбаса ҳадал нәрселерден таярланған болса ҳадал, ҳарам нәрселерден таярланған болса, ҳарам болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты