Сораў жуўаплар

ЖУЎАП: Бисмиллаҳир Раҳманир Раҳим. Ҳǝзир журтымызда карантин даўам етип атырғаны ҳǝм ǝйне қурбанлық күнлеринде транспорт қуралларының ҳǝрекети шекленгени себепли қурбанлық етиўде айырым қыйыншылықлар болыўы тǝбийий.

Қурбанлық орынланыўы ўǝжип болған инсанларымыз мүмкиншилиги барынша қой сатып алып, қурбанлық етеди. Буның илажы болмаса, қой таба алатуғын қандайда бир танысын таўып, оны сатып алыў ҳǝм қурбанлық етиўге ўǝкил етеди. Себеби, Қурбанлық етиўде ѳзинен басқасын ўǝкил ҳǝм орынбасар етиў жайыз болады. Егер бир адам басқа адамды қурбанлыққа ўǝкил қылса, жǝниўарды сатып алыў ҳǝм сойыў ўақтында ўǝкил қурбанлықты нийет етиўи жеткиликли болады. Сатып алыўда баҳасы келисилсе болғаны, ақшасын несийе де етиўи мүмкин. Телефон ямаса байланыс қуралы арқалы қандайда бир адамды “мениң атымнан қурбанлық қыл” деп ўǝкил етсе, ўǝкилдиң қурбанлығы оның атына ѳтеди.

Ҳанафий мазҳабына кѳре бай (яғный, нысап муғдарына ийе) адамлардың қурбанлық етиўи ўǝжип болып табылады. Буның үстине қурбанлық ибадаты қан ағызыўға байланыслы болып, сол сойылған жǝниўардың баҳасы муғдарындағы сўмманы садақа етсе де қурбанлық орнына ѳтпейди. Бул ҳаққында аллама Алауддин Касаний раҳимаҳуллаҳ сондай дейди:

لَوْ تَصَدَّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ قِيمَتِهَا فِي الْوَقْتِ لَا يَجْزِيهِ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِالْإِرَاقَةِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْوُجُوبَ إذَا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ

яғный: “Бир адам қурбанлық күнлеринде қойдың ѳзин ямаса сол қойдың баҳасы муғдарындағы сўмманы садақа қылса, қурбанлық орнына ѳтпейди. Себеби, қурбанлықтың орынланыў шǝрти қан ағызыўға байланыслы. Тийкарғы қағыйда сонда, егер ўǝжиплик ǝйне бир иске байланыслы болса, оның орнына басқасы ѳтпейди... ” (“Бадоеъус саноеъ” китабы).

Қурбанлық қылыў ўǝжип болған, бай адам қурбанлық күнлеринде жанлық соя алмаса, қурбанлық күнлери ѳтип кетсе, қазасы ушын орташа қойдың баҳасындағы сўмманы садақа етиўи ўǝжип болады. Бирақ пақыр (мүтǝж) адам қурбанлық ушын жанлық сатып алып, оны қурбанлық күнлеринде соя алмаған болса, қазасы ушын жанлықты тири ҳалында садақа етеди. Бирақ, бундай садақа етиў менен ѳз ўақытында сойылған қурбанлыққа ўǝде етилген саўапқа ерисилмейди.

Қурбанлық гѳшин бѳлистириў ҳǝм тарқатыўға келсек, усы ǝмел шǝриятымызда мустаҳаб ǝмел есапланады. Бүгинги эпидемиологиялық талаплар қатаң белгиленген бир ўақытта жағдайдан келип шығып, гѳшти тарқатыў ǝйне ҳайыт күнлеринде болыўы шǝрт емес. Бǝлки, кейинирек те тарқатылыўы мүмкин. Ўǝкил арқалы узағырақ орында қурбанлық еттиргенлер, қǝлесе сол орында тарқатыўы да жайыз. Ўаллаҳу аълам.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы

Пǝтиўа ҳайъаты. @diniysavollar

Ўа алайкум ассалам.

1. Пайдалансаңыз болады. Бирақ қыйналып қалған адамға жәрдем бериў, қарызды кешиктириў, бир бөлимин кешип жибериў үлкен саўаплы ислерден.

2. Биреўге қарызға пул бергенде, оның үстинен үстеме сораў, пайдаланыў дурыс емес.

Берилген пулға анықлық киргизиў ҳәм гүўалардың алдында жазып қойыў керек. Биреўге пулды музараба шәрти менен бериўге болады. Музараба бул - бир тәреп пул береди, екинши тәреп мийнетин тигеди. Түскен пайда өз ара бөлисиледи, егер банкрот болса, бир тәреп пулына күйеди, екинши тәреп мийнетине, бул ҳадал жол. Бирақ, қарызға пул берип үстеме алыў дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Душта таҳәрат алғанда жуўылатуғын жерлер жуўылатуғын болса, таҳәраттың орнына өтеди.

Ўа алайкум ассалам.

1. Шәриятымызда таўықтың гөши ҳадал. Таўықты пайдаланыў мақсетинде дурыс жол менен сойыў гүна емес. Таўықты ҳарам өлтирип қойыў гүна болады.

2. Телеграм каналымызда бар, излеў хызметинен пайдаланың!

3. Ондай нәрсе жоқ. Оның орнына Азанда ҳәм кеште Фатиҳа сүресин оқып, Аллаҳ тааладан берекет сораң.

Ўа алайкум ассалам.

1. Толық мағлыўматты телеграм каналымыздың излеў хызмети арқалы тапсаңыз болады. Бул намаз шемби күни сәҳәр ўақыт, яғный таң атпастан алдын оқылады.

2. Қаза оразаны илажы барынша тезирек тутыў керек, бирақ әлбетте жағдайға қараған ҳалда. Кесел болып, қыйналып жүргенде, кейинирекке қалдырса болады. Сонда-ақ, бөлип-бөлип ҳәр ўақыт бир күннен тутсаңыз да болады.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаяллар күйеўи менен мәсләҳәт етип еркеклер дәрежесин келте етпестен шашын қыйыўы мүмкин. Ҳәмиледарлықтың оған байланысы жоқ.

Ҳәр қандай адам қасын жулдырыўы жайыз емес. Буннан сақланыў керек.

Шаш ҳәм тағы басқа адамнан шыққан нәрселер жерге көмиледи.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты